Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Alice Roseth Helleberg (Norges Kystfiskarlag) og Odd Rune Malterud (Det Norske Maskinistforbund) i samtale under møte i Maritimt Samarbeidsforum.

Alvorlige trakasseringstall avdekket i undersøkelse

27 prosent av sjøansatte i undersøkelsen om maritim sikkerhet svarer at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene. – Dette er svært alvorlige tall som en samlet maritim næring må ta tak i, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Under fjorårets Nor-Fishing i Trondheim ble en avtale som skal forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering i fiskerinæringen, signert. Bakgrunnen for avtalen strakk seg tilbake til høsten 2021 da flere kvinnelige fiskere stod frem i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. Med bakgrunn i dette ble det også et naturlig og viktig tema å ta inn i undersøkelsen «Maritim sikkerhet» som Sjøfartsdirektoratet gjennomfører annet hvert år.

– Etter at vi signerte samarbeidsavtalen, har vi starter opp med flere aktiviteter som skal forebygge og avdekke uønskede opplevelser for de som har sitt arbeid om bord på et fartøy. Samarbeidsavtalen omhandler i første omgang fiskefartøy, men vi innså raskt at vi også trenger mer kunnskap om hele den maritime flåten. Resultatet viser dessverre at det nå må tas et oppgjør med uønsket adferd i hele den maritime næringen, sier Hareide til Sjøfartsdirektoratets egne nettsider.

– Urovekkende tall

Likestilling og diskrimineringsloven gjelder for alle norske arbeidsplasser - også skip. Rederiet er ansvarlig for å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det er derfor naturlig at dette arbeidet gjenspeiles i sikkerhetsstyring- og ISM-systemene om bord.

En rekke spørsmål ble stilt knyttet til mobbing, trakassering, seksuell oppmerksomhet, upassende oppførsel m.m. Samlet for disse spørsmålene ser vi ut fra at blant alle sjøansatte er det 27 % som har opplevd én eller flere former for mobbing eller trakassering. Mellom fartøytypene varierer resultatet fra 19 % til 32 %. Det er flest som har opplevd baksnakking og ryktespredning (14 %) og personrettet kritikk (11 %).

Resultater fra undersøkelsen om maritim sikkerhet ble gjennomgått. Det ble satt ekstra fokus på temaet trakassering og mobbing grunnet negative tall.

– Først av alt er disse tallene urovekkende på vegne av de som opplever en utrygg arbeidshverdag. Men et annet aspekt ved dette er også sikkerheten om bord. Kan man ikke stole på egne kollegaer, kan farlige situasjoner eller misforståelse oppstå, og igjen føre til økt risiko for ulykker, sier prosjektleder for undersøkelsen, Sverre Flatebø.

Nulltoleranse

2 % av alle sjøansatte har opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene. Ser vi på de 400 kvinnene som har svart på undersøkelsen, har 15 % opplevd seksuell trakassering det siste året.

– Det skal være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. At så mange kvinner sier at de har opplevd dette, er trist lesning. Det viser også at det er noe hele den maritime næringen må ta et oppgjør med. Vi trenger flere kvinner i maritime yrker, og da må de oppleve samme respekt og trygghet som sine mannlige kollegaer, sier Hareide.

Sjøfartsdirektoratet jobber nå med flere tiltak som oppfølging av samarbeidsavtalen.

Blant annet har inspektører gjennomgått opplæring innenfor tematikken, og vil ha større søkelys på å avdekke mobbing og trakassering om bord i tillegg til å gi veiledning ved tilsyn. Informasjon om trakassering og seksuell trakassering er også inkludert i sjekklistene som benyttes. Samarbeidet med Likestillingsombudet og partene i arbeidslivet er også viktig i dette arbeidet.

– Tallene fra undersøkelsen viser med tydelighet at samarbeidsavtalen var et viktig første grep, men at arbeidet må videreføres og intensiveres, avslutter Hareide.