Vil gjøre shipping grønnere

Norges Handelshøyskole
Den tradisjonsrike studentkonferansen Bergen Shipping Conference er i ferd med å etablere seg som en av de viktigste shipping-konferansene i Norge. På konferansen som arrangeres ved Norges Handelshøyskole den 14. oktober deltar sentrale aktører fra akademia, næringsliv og myndigheter. Sammen danner de en ideell møteplass for å finne løsninger på miljøspørsmål i shipping-bransjen.

Norges posisjon som en av verdens største olje- og gassprodusenter, og en av de viktigste aktørene innenfor global shipping, kan synes paradoksal å kombinere med en rolle som pådriver for handling i miljøspørsmål. Norges Handelshøyskoles studentforening, som er arrangør av Bergen Shipping Conference, ønsker imidlertid å snu det hele på hodet. Med kombinasjonen av de ressurser, den kompetanse og den viljen som besittes i Norge i dag ser vi snarere en unik mulighet til å finne bærekraftige løsninger på viktige miljøspørsmål.

Er endring mulig?
Tema for konferansen er ”Green Shipping Strategies” – et tema som er viet urovekkende liten interesse både fra offentlighet, myndigheter og sentrale aktører i næringslivet. Shippingbransjen står for 3-4,5 prosent av totale klimagassutslipp, og mulighetene for å begrense utslipp og andre miljøskader er store. Derfor spør vi våre deltagere og foredragsholdere: Kan shipping-bransjen forbli lønnsom selv med strenge teknologiske, økonomiske og politiske retningslinjer? Har shipping-selskaper råd til å foreta tilstrekkelige ”grønne” investeringer? Hvilke tiltak bør implementeres og hva slag effekt vil disse få?
Bergen Shipping Conference setter dagsorden for hvilke økonomiske og politiske tiltak som kan legge til rette for at den maritime næringen både blir
konkurransedyktige i et globalt perspektiv, men samtidig ønsker å investere i fremtidsrettede miljøtiltak.

Næringen avventer krav
I forbindelse med utarbeidelse av programmet for konferansen har Bergen Shipping Conference gjennomført en undersøkelse blant unge ledere innenfor norsk shipping. Bildet som tegnes av lederne danner grunnlag for optimisme – hvis myndigheter og næringsliv klarer å jobbe sammen. Hele 74 prosent av lederne mener det vil være lønnsomt å drive ”Green Shipping”, men nesten like mange (71 prosent) mener at myndighetene ikke har lagt godt nok til rette for miljøtiltak.
Også NHHs nye klimaprofessor Gunnar S. Eskeland, som har bred kjennskap til bransjen og miljøspørsmål generelt, har stor tro på at næringen kan klare å bli mer miljøvennlig, og han sier at ”det er en uorganisert bransje som har vist seg svært tilpasningsdyktig”, og viser blant annet til de miljøtiltakene som ble iverksatt da USA innførte strengere regler for ferdsel i amerikansk farvann.

Sterkt program
Årets konferanseprogram preges av solid faglighet, kjente navn og spennende tematikk. Elisabet Grieg (Rederiforbundet), Henrik O. Madsen (DNV), professor Helge Drange (NERSC), Eivind s. Vagslid (IMO), statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Øyvind Slåke, Egil Rensvik (Marintek/Marut), Tor Jørgen Guttormsen (Höegh Autoliners), Viktor D. Norman (NHH), Gunnar S. Eskeland (NHH), Jan Fredrik Meling (Eidesvik Offshore ASA) og representanter fra Wärtsilä Norway AS, Wilh. Wilhelmsen ASA, Möller-Maersk A/S og Menon Business Economics vil alle komme med sine budskap og tanker rundt ”Green Shipping Strategies”.

For mer informasjon se www.bergenshipping.no

DEL