Transport av personell med offshorefartøy ifm vulkanutbrudd

Illustrasjonsfoto Havila Herøy / Foto: Bjørn Ottosen
Som følge av vulkanutbruddet på Island og flyforbudet i Nordsjøen har Sjøfartsdirektoratet mottatt flere henvendelser fra operatører og rederier med forespørsel om hvorvidt offshorefartøy kan nyttes til transport av personell mellom installasjoner på norsk sokkel og norske havner.

På bakgrunn av den spesielle situasjonen som har oppstått er Sjøfartsdirektoratet åpen for å vurdere fravik fra FOR 1987-06-15-506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m., jf. § 4. Dette innebærer at det, etter søknad og under gitte vilkår, vil kunne bli gitt anledning til å føre mer enn 12 passasjerer uten at det vil bli krav om sertifisering som passasjerskip i henhold til forskriftens § 10.

Hvert enkelt rederi må i forkant søke Sjøfartsdirektoratet om fravik for de fartøy som er tenkt benyttet til transporten. Eventuelle tillatelser vil bli gitt med en begrenset varighet.

Tilsvarende tillatelse for utenlandske fartøy bes avklart med aktuell flaggstat.

Forutsetninger for et eventuelt avvik er gitt i brev av 20. april 2010 (PDF).

DEL