Svakt på alle bauger og kanter for Farstad

Kaldt i offshore. Arkivfoto "Far Sound".

Røde tall dominerer resultatregnskapet til offshorerederiet Farstad Shipping ASA i Ålesund.

Rederikonsernet fikk et minusresultat på 833 millioner kroner før skatt i årets ni første måneder. Litt over halvparten av underskuddet kom i tredje kvartal. På driften ble det oppnådd overskudd. Etter de ni første månedene ble driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) pluss en god milliard mot pluss 1234 millioner i samme periode året før. Driftsresultat (EBIT) ble for nimåneders perioden 2015 pluss 168 millioner kroner, mot pluss 682,5 millioner for de tre første kvartalene i 2014. Isolert for tredje kvartal i år var EBIT 73,6 millioner i pluss, mot 311,1 millioner i tredje kvartal i år.

Det som førte til underskuddet på bunnlinjen var summen av finansposter som så vidt oversteg en milliard kroner etter tre kvartaler. I tredje kvartal var summen av finanskostnader «bare» 214 millioner. Finanskostnadene så langt i år var jevnt fordelt på kapitalkostnader (495) og urealisert kurstap (517 millioner).

Totalt hadde Farstad Shipping ASA samlede driftsinntekter, fratrukket 4,6 millioner i tap ved salg av skip, på 3.071 millioner kroner. Driftsinntektene og gevinst på 15 millioner kroner ved salg i nimånedersperioden 2014 var 3.272 milliarder.

Kontraktsdekningen for Farstad-flåten inklusive befrakters opsjoner er på ca. 67 prosent for resten av 2015 og 54 prosent for 2016. Samlet ordrereserve uten opsjoner ligger på 6,3 milliarder kroner.

Styret i Ålesundsrederiet er ikke særlig optimistisk på markedsutsiktene i offshoresektoren av norsk skipsfart. Alle regioner og markeder er preget av press på ratenivået grunnet betydelig tonnasjeoverskudd og forventet ratereduksjon fra oljeselskapene. Dette har medført et økende antall offshoreskip i opplagsbøyene i tredje kvartal. Dermed er det ikke forventet noen kortsiktig bedring i markedsforholdene i de sentrale markedene. Selv om kontraheringsaktiviteten har stoppet opp, er det fremdeles et betydelig antall offshoreserviceskip i ordre.