Styrker kondemneringsordningen

Endringer i vilkårene for kondemneringsordningen skal nå bidra til å gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. Foto: Thinkstock
Endringer i vilkårene skal nå gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. Målet for ordningen er å legge til rette for fornyelse og en bærekraftig modernisering av nærskipsfarten.
Ordningene som gir støtte til kondemnering av eldre skip og innovasjonslån til kjøp av mer moderne eller bygging av nye skip, ble opprettet av regjeringen i 2016 som en satsing på grønn fornyelse av skip som frakter gods i nærskipsfarten.  Ordningene administreres av Innovasjon Norge.

For ytterligere å aktualisere ordningen har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nå vedtatt å endre og forenkle vilkårene, blant annet ved å åpne for at risikolåneordningen nå også kan omfatte kjøp av mer moderne fartøy i annenhåndsmarkedet, og ikke kun nybygg.

Holder ikke dagens standard

– Hovedmålet er fortsatt at ordningen skal skape klare miljøgevinster gjennom å skifte ut og erstatte gamle fartøy. Vi vet at svært mange av de skipene som trafikkerer og frakter gods langs kysten har en alder og maskinteknologi som ikke står i forhold til dagens standarder, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Endringene som NFD har foretatt i vilkårene gjør ordningene mer fleksible. Det tror vi vil gjøre både kondemnerings- og låneordningene attraktive for brukerne, og vi ser frem til å ta mot søknader, legger hun til.

Her er de viktigste endringene i ordningene som skal bidra til fornyelse og miljørettet modernisering av skip i nærskipsfarten:

  • Flaggkravet (NIS/NOR) for kondemneringstilskudd erstattes med et vilkår om at kondemnert skip skal være et skip i nærskipsfartsflåten som har hatt norsk eierskap eller vært eiet av norsk registrert foretak i minst 12 måneder.
  • Vilkåret om at skip som skal kondemneres må ha hatt det vesentlige av sin aktivitet langs norskekysten siste 12 måneder fjernes.
  • Det åpnes for at kondemneringstilskuddet og innovasjonslåneordningen også kan benyttes ved kjøp av skip i annenhåndsmarkedet med vesentlig bedre miljøprofil en skipet som kondemneres.
  • Som hovedregel legges det til grunn å opprettholde kondemneringstilskudd på 2 millioner kroner per skip, men Innovasjon Norge gis større fleksibilitet til å vurdere maksimalgrensen for tilskudd slik at gode prosjekter som krever noe høyere kondemneringstilskudd kan støttes.
DEL