Stort potensial for økt innflagging

Oslo Havn. Foto rederi.no
Hvis Norge skal opprettholde sin innflytelse på utformingen av internasjonal skipsfartspolitikk er det avgjørende at NIS-registeret ikke forvitrer, skriver administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen i brev til Nærings- og handelsdepartementet.

Næringsminister Trond Giske har nettopp oppfordret til diskusjon om hva som skal til for at flere rederier velger norsk flagg.

Antall skip i NIS reduseres fra år til år og svekker Norges internasjonale innflytelse. Ved å tillate skip med NIS flagg å ta last mellom norske havner, altså ved å fjerne den fartsområdebegrensningene har man langt på vei lykkes i å gjøre NIS attraktivt, fremgår det av brevet. NIS er det eneste skipsregisteret i verden som forbyr egne nasjonale skip ferdsel i eget farvann.

Fartsområdebegrensningene fungerer derfor som en diskriminering av norskregistrerte skip i forhold til utenlandske skip. Mange rederier vil velge overgang til NIS dersom fartsområdebegrensningene oppheves. Bare blant Rederiforbundets medlemmer utgjør dette om lag 250 skip innenfor Short Sea, i tillegg til 100 avanserte offshore service skip på norsk sokkel.

I dag er det i praksis utelukket å bruke NIS-registeret for skip som operer både på norsk og britisk sokkel og ved å fjerne fartsområdebegrensingene vil rederiene få nødvendig fleksibilitet

Registeret vil styrkes ytterligere dersom det innføres en fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, noe som vil bidra til sysselsetting av flere sjøfolk på skip i utenriksfart.

Les nbrevet på Rederiforbundets nettsider

DEL