Stor tilslutning til NOx-avtalen med næringslivet

Illustrasjonfoto
471 bedrifter har sluttet seg til NOx-avtalen som er inngått mellom Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner. Dermed er Norge godt rustet til å nå målet om å redusere utslippene av den miljøskadelige avgassen NOx.

De 471 bedriftene står for mer enn 90 prosent av NOx-utslippene som omfattes av avtalen.

– Jeg er svært glad for den store oppslutningen om NOx-avtalen. Avtalen innebærer at Norge gjennomfører tiltak som reduserer de årlige NOx-utslippene med 30.000 tonn innen utgangen av 2011. Den er et gjennombrudd for bruk av NOx-reduserende teknologi i stor skala og vil fremme videre utvikling av norsk miljøteknologi, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Næringslivets NOx-fond står for gjennomføringen av bedriftenes avtaleforpliktelser.
Bedriftene som har sluttet seg til NOx-avtalen betaler inn til fondet i henhold til antall kilo NOx de slipper ut. Deretter gir fondet økonomisk bidrag til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak. Bedrifter som er tilsluttet avtalen, får fritak fra NOx-avgiften ut 2010.

Utslippene av NOx kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Avtalen omfatter i hovedsak utslipp fra skip og fiskefartøy, petroleumsvirksomheten på sokkelen og fastlandsindustrien. Løsningen med NOx-avgift og avtale med næringslivet vil gi mesteparten av de utslippsreduksjonene som er nødvendige for at Norge skal overholde forpliktelsen i Gøteborgprotokollen.

DEL