Statsbudsjettet 2009 : Satsing på de maritime næringene

Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. De norske maritime næringer skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden.

– Vi fortsetter derfor satsingen på de maritime næringene med 100 millioner kroner neste år, blant annet for å styrke forskning, innovasjon og kompetansetiltak, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Regjeringens maritime strategi «Stø Kurs» ble lagt fram i fjor. Strategien legger grunnlaget for stabile rammevilkår for den maritime næringen og inneholder en rekke tiltak som skal føre til videre vekst og utvikling i de maritime næringene.

Følger opp maritim strategi

I Statsbudsjettet for 2008 ble det satt av 100 millioner kroner særskilt til oppfølging av «Stø Kurs». Maritime skoler og forskingsprosjekter har fått ekstra bevilgninger, og det er satset på nærskipsfart og markedsføring av NIS (Norsk internasjonalt skipsregister). Den maritime strategien har blitt godt mottatt i næringen, og søkningen til maritim utdanning øker.

Regjeringen viderefører ekstrabevilgningen fra 2008 på 100 millioner kroner i 2009.

Pengene for 2009 skal blant annet gå til maritime skoler, maritim forskning og innovasjon, markedsføring av NIS og til miljøprosjekter i de maritime næringene.

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til oppgradering av forskningsinfrastrukturen ved Marintek i Trondheim og vil videreføre satsingen på innovasjonsområdene miljø, avansert transport og logistikk. 10 millioner kroner settes av til krevende miljøvennlige maritime operasjoner.

Regjeringen viderefører også satsingen kompetansetiltak for lærere, masterstudium, professor II-stillinger og maritimt utstyr til skolene.

– De norske maritime næringene skal levere de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden, sier Brustad.

Nettolønnsordning og Sjøfartsdirektoratet

Regjeringen foreslår å opprettholde nettolønnsordningen i 2009. Om lag 11 000 sjøfolk vil være omfattet av ordningen neste år.

Regjeringen forslår også å øke bevilgningen til Sjøfartsdirektoratets med 40 millioner kroner. Direktoratet ble styrket med 28 millioner kroner i revidert statsbudsjett i år, og bevilgningen for 2009 er en videreføring av denne satsingen.

– Bevilgningen vil bidra til å gjøre Sjøfartsdirektoratet mer konkurransedyktig og gjøre det lettere å rekruttere og beholde personell, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

DEL