Statsbudsjettet 2009: Regjeringen holder stø kurs i den maritime politikken!

– Vi er glad for at regjeringen viderefører satsingen på den norske maritime næringen. For oss er forutsigbarhet og stabilitet helt avgjørende. Gi den maritime næringen forutsigbare konkurransedyktige rammevilkår som er stabile over tid, og næringen vil gi sysselsetting, verdiskaping og velferd tilbake, sier daglig leder i Maritimt Forum Jørn Prangerød.

– Det er den samlede kunnskap og kompetanse som ligger i det maritime fellesskapet i Norge som er grunnlaget for at de norske maritime næringer skal kunne levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden. Da lover det godt at vi de to siste årene har opplevd en sterk økning i ungdoms interesse for maritim utdanning. Dette forplikter både næringen og myndighetene. Vi mener derfor at en lovfesting av konkurransedyktig vilkår for norske sjøfolk er nødvendig, sier Prangerød

– Regjeringen øker rammen til GIEK med 10 mrd. Det er viktig i disse turbulente finanstider at det gis mulighet for eksportgarantier for bl.a. norske verfts- og utstyrsprodusenter som gjør de i stand til å konkurrere om oppdrag på linje med konkurrentene ute. Det som derimot virker i stikk motsatt retning er regjeringens skatteskjerpelser for eiere i norsk næringsliv. Å trekke inn mer av egenkapitalen til små og mellomstore bedrifter rundt om i landet midt i internasjonal finanskrise er feil medisin, hevder Prangerød

Jorn_Prangerod_909762634.jpg– Maritimt Forum forstår regjeringens fokus på vei og bane i samferdselspolitikken. Dessverre synes det som om den miljømessige gevinsten med å få en større del av varetransporten vekk fra veien og over til sjøtransport ikke vies like stor oppmerksomhet. Statsbudsjettet inneholder ingen tiltak som kan flytte mer transport fra land til sjø, avslutter Prangerød

DEL