Står shipping overfor en ny sikkerhetstrussel?

Skipsfarten kan stå overfor et nytt risikobilde i lys av økende cyber-kriminalitet. (Illustrasjonsfoto: Mærsk)

I følge Reuters er det funnet sikkerhetsmessige svakheter i både GPS, AIS og ECDIS. Hvis det viser seg at sentrale teknologier benyttet for navigering av skip globalt utgjør en sikkerhetsrisiko, kan konsekvensene bli store. Næringen selv har tilsynelatende lite fokus på cyber-kriminalitet, og derfor frykter forsikringsmeglerhuset Willis at bransjen står overfor en uforsikret og tidsinnstilt bombe.

Både i skipsfarten og olje- og gassindustrien er det forventet at kostnadene som følge av cyber-kriminalitet vil stige i årene fremover. Hittil er det ikke mange offentliggjorte tilfeller der hacking har ført til problemer, men innen 2018 anslås det at regningen for cyber-kriminalitet begynner å nærme seg 1,9 milliarder dollar for energiselskapene alene.

Rent skipsteknisk gikk utviklingen lenge relativt sakte med hensyn til implementering av datateknologi. Spesielt de siste 20 årene har mange nye systemer blitt både vanlige og påkrevd om bord på skip. Det er imidlertid først de siste årene at systemene i stor grad har begynt å kommunisere med land over internettbaserte plattformer. Og dermed har dørene åpnet seg for kriminelle. De første tilfellene har rammet flytende rigger.

En flytende oljerigg utenfor Afrika skal ha blitt satt ut av spill etter at hacking sørget for at riggen lente seg over mot siden. Det tok en uke å rette opp feilen. En annen rigg skal ha vært så infisert med datavirus at det tok 19 dager å få kontroll på systemene igjen.

For skipsfarten kan farene være minst like mange. Blant annet er det mulig å sende et skip i feil retning gjennom å forfalske GPS-signalet som navigasjonen benytter seg av. AIS har vist seg å være manipulerbar på en slik måte at datainnholdet kan endres og kommunikasjonen stoppes. Til slutt har det vist seg elektroniske kart (ECDIS) kan endres innholdsmessig.

Samlet sett kan disse svakhetene føre med seg store økonomiske eller miljømessige konsekvenser. I verste fall kan liv gå tapt. Det virker ikke som rederiene, offentlige instanser eller forsikringsbransjen tar tak i utfordringene. Men det finnes nok en erkjennelse om at noe snart må gjøres.

Skipsfarten er en essensiell brikke i global varehandel, og dermed sentral for nasjoners tilgang på energi. Det betyr i neste omgang at det finnes god økonomi i cyber-kriminalitet, rettet både mot skip og rigger.

Det kan ikke forventes at hverken shipping eller olje- og gassindustrien vil snu seg raskt om for å sikre seg mot hacking. Det er nemlig mye treghet i slike prosesser. Dermed sitter man igjen med et scenario som dessverre har vist seg å være regelen heller enn unntaket opp gjennom historien; lite skjer helt frem til en alvorlig hendelse presser frem en reaksjon, og trolig nytt lovverk. Spørsmålet er bare hvor stort omfanget av hendelsen som fører til vendepunktet blir.

DEL