Støre: – Norge akter å bidra

Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde mandag et møte med skipsfartsnæringen om piratvirksomheten utenfor Afrikas Horn. – Mitt budskap er at Norge har til hensikt å bidra til sikrere farvann i løpet av 2009, sier Støre.

På møtet deltok blant annet administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet og Tore Gjestrum fra Norsk sjøoffisersforbund. De uttrykte begge at de var glade for det nære samarbeidet med UD og NHD i denne alvorlige saken.

– For en sjøfartsnasjon som Norge er det klart at situasjonen er bekymringsfull. Sjøfolks liv og helse settes i fare når skip seiler i området, sier utenriksminister Støre.

Om lag 20 000 skip seiler gjennom området årlig, av disse er rundt 1000 norske.

Tirsdag deltar utenriksminister Støre på et møte i den Internasjonale kontaktgruppen for Somalia (ICG). Deretter deltar han på et høynivåmøte i FNs Sikkerhetsråd i New York. Norge er blant ikke-medlemmene som skal holde innlegg, og Norge har tidligere stått som medforslagsstiller på tre resolusjoner i Sikkerhetsrådet om piratvirksomheten.

– Det er viktig at vi på norsk side deltar i arbeidet internasjonalt med å stanse slik kriminalitet. Det er viktig gitt vår rolle som skipsfartsnasjon samt vårt engasjement på Afrikas Horn, sier Støre.

Tilfreds
– Jeg er svært tilfreds med utenriksministerens respons på situasjonen i Aden-bukten. Det er avgjørende at Norge bidrar til å sikre et robust FN-mandat for å bekjempe piratvirksomheten utenfor Afrikas Horn, og det er viktig at Norge bidrar til den internasjonale styrken som er under oppbygging i området. Vi setter stor pris på at regjeringen nå varsler konkrete norske styrkebidrag i 2009, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Piratvirksomheten i Aden-bukten er et alvorlig anslag mot global handel og internasjonal skipsfart. Norges Rederiforbund er svært bekymret over den dramatiske økningen i angrep som finner sted utenfor Afrikas Horn. Både profesjonaliseringen av piratvirksomheten og en kraftig økning i antall angrep gjør situasjonen svært alvorlig.

Delt bekymring
Fra Rederiforbundets side opplever vi at norske myndigheter deler vår bekymring og vår vurdering av alvoret i situasjonen. Det internasjonale samfunn må reagere på den situasjon som har utviklet seg. Vi deler oppfatningen om at den langsiktige løsning på problemet ligger på land i Somalia, men er samtidig tilfreds med den felles forståelse for at piratangrepene nå utgjør akutt situasjon som må håndteres raskt. Vi setter derfor pris på det arbeid som norske myndigheter har bidratt med inn i internasjonale organisasjoner (FN), og at regjeringen nå varsler at den i løpet av 2009 vil bidra med norske militære styrker i området.

DEL