Solvang gir gass

Arkivfoto Clipper Neptun

Det børsnoterte gasstankrederiet Solvang ASA i Stavanger viser betydelig bedre resultater for 2014 enn året før.

Shippingvirksomheten gav i fjerde kvartal 2014 et positivt resultat på NOK 27,1 mill, hvor NOK  26,2 mill kom fra skipseiende selskaper (egenkapitalmetoden), sammenlignet med NOK 5,4 mill i samme periode i 2013, hvor skipseiende selskaper bidro med NOK 7,5 mill.

Året som helhet ga et positivt  resultat på NOK 101,4 mill, hvor NOK 93,4 mill kom fra de skipseiende selskaper, sammenlignet med resultat for 2013 på NOK 46,2 mill, hvor de skipseiende selskaper bidro med NOK 47,9 mil.

Resultatet  før  skatt for 2014 var NOK 108,4 mill mot NOK 63,8 mill i samme periode i 2013. Økning i resultat fra shippingvirksomheten kommer hovedsakelig fra markant bedre inntjening i LPG segmentet, da hovedsakelig for VLGC skipene, men også LGC skipene drar nytte av det  sterke VLGC markedet med videre forbedring i resultat. Styret foreslår et utbytte på NOK 1,0 pr aksje for 2014. Selskapet har et positivt markedssyn og forventer et tilsvarende sterkt resultat for 2015. Eksisterende nybyggprogram er fullfinansiert.

Fra det rekordsterke LPG markedet i starten av tredje kvartal, startet en gradvis fallende trend som fortsatte utover i fjerde kvartal. Fjerde kvartal startet rundt USD 100 / tonn, tilsvarende USD 2,55 mill på tidscerteparti, og endte rundt 63 / tonn, tilsvarende USD 1,63 mill på tidscerteparti. Selv om dette er et betydelig fall fra nivåer tidligere i 2014, er det historisk sett meget sterke nivåer for VLGC markedet. Hovedgrunner til det høye nivået er fortsatt sterk eksportaktivitet fra Midtøsten og USA, sammen med arbitrasjemuligheter fra vest til øst som binder opp flere skip på lange reiser. Denne arbitrasjemuligheten stengte midlertidig i desember som følge av prisutligning mellom vest og øst. En prisutligning som kan sees i sammenheng med oljeprisfallet. Ved årsskiftet var prisdifferanse tilbake og arbitrasjen og fraktmarkedet vendte igjen oppover.

For  etylensegmentet fortsatte fjerde kvartal samme positiv trend fra andre og tredje kvartal, med bra eksport fra Midtøsten, men Solvang fikk en noe svakere desember som følge av flere skip i ballast etter å ha vært utlosset i Asia.

Solvangs andel av fraktinntekter på tidscertepartibasis var for fjerde kvartal 2014 NOK  73,6 mill, opp NOK 27,7 mill fra samme periode i 2013, hovedsakelig grunnet bedre ratenivå for VLGC og LGC segmentet. For året 2014 var Solvangs andel av fraktinntekter NOK  245,6 mill, mot NOK 183,7 mill for 2013, en økning på 33,7%. Økning kommer fra bedre ratenivå og levering av to nye skip innen VLGC segmentet.

The  Baltic Index for VLGC har vært fallende gjennom hele fjerde kvartal, men historisk  sett på et meget høyt nivå. Snittnivået var på USD 86 / tonn, opp fra et  gjennomsnitt i fjerde kvartal  2013 på USD 61 / tonn. For året 2014 var snittet på USD 93,3 / tonn, opp fra snittet i 2013 på USD 59 / tonn. For 2014, med relevant bunkersnivå, tilsvarer USD 93,3 / tonn ca USD 2,23 mill pr måned på tidscertepartibasis.

Kontraktsdekningen for de fullkjølte skipene, VLGC og LGC, er for 2015 på 94%, med ett skip som blir ledig i juni 2015 og ett av LGC nybyggene som står uten fast kontrakt pr i dag. Etylen-tonnasjen opererer hovedsakelig i spotmarkedet og på flerreisekontrakter.

VLGC 82k-84k cbm

Konsernet har ett 82k cbm VLGC skip på tidscerteparti til august 2016 til indeksbasert leie, og tok levering av to 84k cbm VLGC skip i 2013. Begge skip er på  tidscerteparti, det første til ut desember 2016 på indeksbasert leie, mens skipet som ble levert i desember 2013 er på tidscerteparti ut desember 2018 til fast rate.

Eksportvolumet  av LPG ut  av den Arabiske  Gulf er en  sentral driver for dette markedet,  sammen med den økende eksporten ut av USA. Som nevnt var ratene fallende fra midten av tredje kvartal og ut året, men årets snitt på USD 93,3 / tonn, som tilsvarer USD 2,23 mill på tidscerteparti  pr måned, er mer enn 123% høyere enn 2013, som var regnet som et bra år for  VLGC. 2014 går ned i historiebøkene som det sterkeste LPG fraktmarkedet noensinne. Ordreboken innen VLGC segmentet er på et historisk høyt nivå for leveringer i slutten av 2015 og utover i 2016.

Panamax VLGC 75k cbm

Konsernet har to Panamax VLGC, begge på tidscerteparti til henholdsvis september og desember 2016. Begge skip opererer i vesten, som har vært gjennomgående sterkere enn østen i hele 2013 og 2014. Hovedårsaken til dette er generelt færre tilgjengelige skip og høye posisjoneringskostnader som begrenser inntog av skip fra øst til vest. Panamax VLGC har  en fordelaktig posisjon i markedet, det finnes bare fire  slike skip i verden, og Panamax VLGC’ene har således fått utnyttet denne unike posisjonen og differensiert seg positivt med markant høyere timecharterrater i forhold til VLGC markedet og vesten forøvrig.

LGC 60k cbm

LGC markedet har stabilisert seg på et bra nivå, og selv om det har en viss samvarians med VLGC markedet, ser en ikke den volatiliteten som preger VLGC markedet. LGC drar nytte av  det sterke VLGC markedet og eksport ut av USA som skal til Asia gjennom Panamakanalen.  Utsiktene fremover er således positive. Solvang har tre 60k cbm LGC skip kontrahert med levering i første, andre og tredje kvartal 2015.

Etylen 12k-17k cbm

Det positive oppsvinget innen etylensegmentet fra andre og tredje kvartal, fortsatte inn i fjerde  kvartal da spesielt på etyleneksport fra Ruwais i Abu Dhabi, sammen med enkelte spotlaster. Markedet stilnet noe i desember, og en ser en viss usikkerhet i eksportbildet som følge av fall i oljepris og utligning av arbitrasjemuligheter på etylen mellom regioner. Utsiktene innen dette segmentet er også usikre med høy ordrebok sett isolert for etylen, men den økende trenden for mulig etaneksport fra USA er med på å dempe usikkerhetene.

Finansiell Risiko

Konsernets investeringer i skip, som er eid gjennom deltakelse i partrederi med delt  ansvar, er USD basert, og konsernets inntekt er i all hovedsak USD basert. Videre er skipsverdier og finansiering av skipene USD basert. Konsernets finansielle valutarisiko er dermed begrenset.

Generelt

Utover den ordinære drift har det ikke vært hendelser i perioden som påvirker regnskapet  vesentlig. Selskapet har solgt seg  ned i MT «Clipper Mars», et 2008 bygd LGC skip, hvor ny andel er 15% og  salget gav en regnskapsmessig negativ effekt på NOK 2,4 mill i fjerde kvartal. Grunnen til nedsalget er en utøving av en avtalt kjøpsopsjon til en medeier i skipet. «Clipper Skagen» et 15k cbm semi ref skip bygget i 1989 ble solgt og levert til nye eiere i oktober. Solvang hadde en 20% andel i skipet. Regnskapsmessig gevinst ved salget var NOK 1,1 mill.

Transaksjoner  med nærstående foregår etter gjeldende retningslinjer. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle  investeringer med selskaper kontrollert av Steensland familien. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår.

Konsernet hadde ingen klassedokkinger i fjerde kvartal 2014. Konsernet har ingen planlagte klassedokkinger i 2015.