Snakket de sammen på Verftskonferansen?

.. og i så fall, hva snakket de om. Både næringsministeren og adm. dir. for Farstad Shipping var aktive deltakere på konferansen. Den ene ønsket seg flere rederier inn i det nye skatteregimet, mens den andre (rederiet) ligger i sak mot staten vedrørende det forrige regimet.

Ifølge Norges Rederiforbund skal søksmålene mot staten knyttet til grunnlovmessigheten av overgangsreglene for den nye rederiskatteordningen behandles direkte i Høyesterett, ifølge advokat Viggo Bondi i Rederiforbundet. Vi gjengir:
Høyesterett besluttet 15. oktober 2009 at Bergshav Management sin anke over dommen i Aust-Agder tingrett av 17. juni 2009 der Staten fikk medhold, skal behandles direkte i Høyesterett. Dette innebærer at saken ikke først må behandles i lagmannsretten. Dette betyr at også Statens anke over Oslo tingsretts dom av 24. juni 2009 der Farstad Shipping og BW Gas fikk medhold, vil gå direkte for Høyesterett.”
Trond Giske ønsker seg altså både John Fredriksen og Royal Caribbean International til Norge og setter i gang en kampanje for å få nordmenn til å vende hjem, samt tiltrekke seg utenlandske aktører. Men er det utenkelig at denne type bedriftsledere først vil se hva som blir utfallet i Høyesterett? Nøkkelordet som har vært brukt (og brutt?) og som igjen brukes er “forutsigbarhet”. Og kanskje har noen av utenlandskandidatene sympati med de som var lojale og holdt seg i Norge siden 1996 reformen, men som altså er blitt straffet gjennom beskatning av tidligere fritatte inntekter, – og det gjelder også ved overgang fra den gamle til den nye ordningen.

Betydelig overdrevet
Og kanskje overdrives betydningen av registrering i NIS? Som vi skrev i SR nr. 4/2009 i artikkelen “Noen går, noen kommer, noen kommer kanskje ..”:
“En feil som media ofte gjør, er at det settes likhetstegn mellom registrering i NIS og aktiv virksomhet i Norge. NIS registrering betyr lite i form av arbeidsplasser sammenlignet med aktivt eierskap i Norge. Ifølge de nye skattereglene stilles det nemlig ikke krav om at bestyrelsen må være lokalisert i Norge… Det stipuleres ikke en gang at selskapene må forbli innenfor ordningen i en bestemt periode, for eksempel ti år, som en betingelse for skattefriheten.”

“Norge har et stort uutnyttet potensial i forhold til det å tiltrekke oss utenlandske rederier” (Maritimt Forum 2004).
Det kan synes som om det er disse tankene myndighetene vil ha fart på igjen. Den gangen tillot vi oss å være en smule skeptisk. Og det som har skjedd siden, er jo skattebomben til de lojale, og deretter velkomstpresang til de som har levd godt utenlands i mange år, og som nå kan få det enda bedre i Norge. Snakk om å få i både pose og sekk.
Vi skrev også “De utlendingene som har investert i Norge de siste årene, kjøpte rederienes flåte og ekspertise, ikke ønsket om å bo i Norge. Tror noen at Sohmen-Pao vil flytte til Norge? Eller Teekays toppledelse? Ekspertisen kan bygges opp hvor som helst i verden. Det som teller er hvor Eierne er lokalisert.”
Det mener vi fortsatt.

zachs@skipsrevyen.no

DEL