Skipsreder Atle Bergshaven: Har til mer enn salt i grøten

Skipsreder Atle Bergshaven.

 

Sørlandsrederen Atle Bergshaven i Grimstad sin rederigruppe, der Bergshav Shipholding AS er konsernspiss, har nok penger i banken til å dekke konsernets totale pantegjeld på vel 391 millioner kroner ved siste årsskiftet.

Konsernet har bankinnskudd, kontanter og obligasjoner på 425 millioner kroner i tillegg til den bokførte verdien av skip m.m. på over 800 millioner.

Driftsinntektene var i fjor 455,6 millioner mot 432,5 året før. Driftsresultatet ble imidlertid svekket fra 60,8 millioner i 2013 til 45,2 millioner i 2014.  Årsresultatet bedret seg derimot fra knappe 14 millioner i 2013 til 17,8 millioner i fjor. Konsernets egenkapital ble noe redusert, fra 1,08 milliarder til 873 millioner , men egenkapitalprosenten er likevel på gode 65 prosent.

Konsernet er heleier av to moderne aframaxtankere og to mindre 13.000 dwt produkttankskip som i 2014 enten har seilt på korte tidscertepartier eller på reisebasis. Utover dette har konsernet eierandeler i ni andre tankskip, hvorav et har seilt i spotmarkedet og de øvrige på bareboatcertepartier.

Rederiets tankskipsinvesteringer utgjør 80 prosent av skipsverdiene, mens gass- og offshoreengasjementer utgjør omkring 10 prosent hver.

I 2015 ble ett av aframaxtankskipene sluttet på to års tidscerteparti til en tilfredsstillende rate i følge rederiets egen beskrivelse.

Videre har konsernet deltatt i etableringen av et befraktningsselskap som har sluttet inn to aframax tankskip på langsiktige bareboatcertepartier. Skipene ble levert medio 2015, og Bergshav driver skipene kommersielt og teknisk.

B-Gas Ltd.–flåten har i 2014 bestått av 9 heleide semiref skip og 5 innleide pressurzed gasstankskip. I tillegg er 3 nybygg tatt inn på langsiktige bareboatcertepartier hvorav ett skip ble levert høsten 2014. De to øvrige skipene ble levert i første halvår 2015. Inntjeningen i 2014 har vært fallende gjennom året som følge av mindre tilgang på last. Skipene drives kommersielt av B-Gas AS i Danmark og teknisk av V-Ships Ltd på Kypros. Bergshav-konsernets eierandel i B-Gas Ltd. er 51 prosent.

På grunn av markedssituasjonen vil ikke opsjoner til å forlenge tidscertepartiene bli benyttet for to av de innleide skipene som derfor blir tilbakelevert i 2015.

Innen offshore-segmentet har konsernet investert i 6 AHTS-skip og i ett PSV-skip. AHTS-ene seiler i Fjerne Østen og på Vest-Afrika i en samseilingspool, hvor Bergshav har et oppfølgingsansvar. Inntjeningen har vært tilfredsstillende. PSV-skipet seiler på bareboatcerteparti. To bolig- og konstruksjonslektere ble solgt i 2014.

Konsernets aksjer i det da børsnoterte Norwegian Car Carriers ASA ble avhendet i 2014.

Bergshav Management AS er administrasjonsselskapet for konsernet. Foruten teknisk drift av 9 skip har selskapet disponent- og serviceavtaler som omfatter ytterligere 30 skip.

Om markedssituasjonen skriver styret i Bergshav Shipholding AS at råoljeskipenes marked bedret seg vesentlig gjennom 2014, noe som må sees på bakgrunn av den betydelig reduserte oljeprisen og følgende økte etterspørsel. For 13.000 tonnerne har markedet gjennom 2014 bedret seg med rundt 1000 dollar dagen til mellom 8500 og 9000 US dollar.

Markedet for gasstank har gjennom fjoråret svekket seg, og månedsratene for semiref-skip i 2000 til 3000 kubikkmeter-segmentet har falt fra US dollar 225.000 per måned til 165.000 dollar. Svekkelsen har ifølge styret sammenheng med lav kapasitetsutnyttelse i europeisk industriproduksjon.

Markedene for offshoreserviceskipene har, i den regionen de opererer, holdt seg stabilt selv om oljeprisen ble kraftig svekket mot slutten av fjoråret.

Styreformann i holdingselskapet er skipsreder Atle Bergshaven og med seg i styret har han blant andre også NHH-professor Victor D. Norman fra Bergen.

Bergshav Shipholding AS ble dannet i 1989 ved en oppsplitting(fisjon) av AS Uglands Rederi i Grimstad.