Skattesakene i gang i Høyesterett

Søksmålene mot staten knyttet til grunnlovmessigheten av overgangsreglene for den nye rederiskatteordningen starter i Høyesterett i dag. Her kan du lese bakgrunn og fakta for saken.

Det ble i 1996 vedtatt en ny rederiskatteordning (tonnasjeskattordningen) basert på EUs retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport. Ordningen stiller krav til selskapsform, selskapseiendeler og virksomhet. Den var videre begrenset til utleie og drift av direkte eller indirekte eide og innleide skip. Inntekter og gevinster forble skattefrie så lenge midlene ikke ble tatt ut som utbytte eller rederiene besluttet å gå ut av ordningen.

I desember 2007 ble det vedtatt en ny rederiskatteordning. Også denne er knyttet opp til EUs retningslinjer for statsstøtte. Det ble i denne forbindelse vedtatt overgangsregler mellom ordningen fra 1996 og den nye ordningen. Overgangsreglene utløste beskatning av tidligere skattefrie inntekter og gevinster på tross av at selskapet selv ikke hadde foretatt noen av de handlinger som etter 1996-ordningen ville utløse skatt. Bestemmelsene medførte at 2/3 av tidligere skattefrie inntekter og gevinster skal beskattes lineært over ti år, mens skatten knyttet til 1/3 kan benyttes til investeringer i miljøtiltak. Den samlede stipulerte skattepliktige gevinsten utgjør om lag 19,7 milliarder kroner. Fratrukket en tredjedel til fond for miljøinvesteringer blir det samlede skattekravet for næringen 13,1 milliarder.

Norges Rederiforbund er av den oppfatning at overgangsreglene som ble vedtatt i 2007 er i strid med Grunnloven § 97 som forbyr å gi lover tilbakevirkende kraft. Tre av medlemsbedriftene i Norges Rederiforbund besluttet i 2008 å gå til søksmål mot Staten for å få kjent ligningsvedtakene for 2007 ugyldige med den begrunnelse at lovgrunnlaget er i strid med Grunnloven § 97. Disse er Farstad Shipping, BW Gas og Bergshav Management.

Saken mellom Bergshav Management og Staten ble behandlet i Aust-Agder tingrett som frifant Staten i dom av 17. juni 2008. De andre sakene ble behandlet i Oslo tingrett som i dom av 26. juni 2008 kom til at overgangsreglene er i strid med Grunnloven § 97. Bergshav Management påanket dommen i Aust-Agder tingrett og Staten påanket dommen i Oslo tingrett.

Alle rederiene ba om tillatelse fra Høyesteretts Ankeutvalg om at sakene kan behandles direkte for Høyesterett istedenfor å gå via lagmannsretten på vanlig måte. Begrunnelsen for dette er at man har å gjøre med en sak av stor prinsipiell betydning der det er viktig med en rask beslutning. Høyesteretts Ankeutvalg ga sin tilslutning til denne anmodningen 15. oktober 2009. Saken skal behandles i plenum, noe som innebærer at alle Høyesteretts dommere som ikke er inhabile, skal delta. Høyesterett har besluttet at fem av dommerne er inhabile. Saken er berammet til 11. januar 2010 og det avsatt 5 dager til ankebehandlingen. Etter loven skal dom normalt foreligge etter 4 uker, men i særlig arbeidskrevende saker kan domsavsigelse skje senere.

DEL