Sjøfolk fortjener en sikker arbeidsplass

Fiskere er en risikoutsatt yrkesgruppe. Arkivfoto: fiskeri.no

De siste ti årene har 129 personer mistet livet i arbeidsulykker på norske skip. Sjøfartsdirektoratet ønsker å gi sjøfolk en tryggere arbeidsplass.

Direktoratet har derfor valgt «Sikker arbeidsplass om bord» som spesielt fokusområde for 2015. Målet er få ned antall personulykker til sjøs. I 2013 registrerte direktoratet 286 arbeidsulykker på norske fartøy – av disse endte åtte som dødsulykker.

Antall dødsulykker hittil i 2014 er kommet opp i åtte, like mange som i hele fjor. De siste ti årene (2004-2013) omkom det til sammen 129 personer i arbeidsulykker, det vil si omlag 13 dødsulykker i året. Antall personulykker hittil i år var kommet opp i 164 pr 14.09.

Det er særlig støt- og klemskader og fall om bord som medfører mye fravær fra jobben. Fall til sjø forekommer sjelden, men får store konsekvenser når det inntreffer. Dette fremgår blant annet av den nye publikasjonen, «Fokus på risiko 2015». Det er første gang direktoratet har valgt å gi ut sin årlige risikovurdering som en trykket publikasjon.

Forebygge

Direktoratets analyser viser at en viktig bakenforliggende årsak til arbeidsulykker er at farene ved arbeidsoperasjoner om bord ikke er tilstrekkelig identifisert, og at det mangler risikovurdering. På mange fartøy utføres det arbeid som utsetter mannskapet for særlig høy risiko. Det kan være arbeid om bord på fiskefartøy, løfteoperasjoner på lasteskip eller bruk av vinsj i forbindelse med ankerhåndtering og fiskeri.

Inspeksjoner

Uanmeldte inspeksjoner vil i 2015 ha et særlig fokus på i hvilken grad risikovurderingen er utført etter regelverket og at tiltak som reder har identifisert er gjennomført.

Videre vil inspektørene sjekke om merking, sklisikring, skjerming, nødstopp, personlig verneutstyr og andre fysiske vernetiltak er i tilfredsstillende stand. Direktoratet vil utarbeide en egen sjekkliste for disse punktene, som publiseres på sdir.no i slutten av desember.

I inneværende år er Sjøfartsdirektoratets fokusområde «Brann om bord». Første halvår 2014 foretok direktoratets inspektører 308 uanmeldte tilsyn. Disse er fordelt på 180 fiskefartøy, 85 lasteskip og 43 passasjerskip. Tilsynene resulterte i 743 pålegg, der 146 var knyttet til tiltak mot brann om bord. Nær to tredjedeler av disse ble utstedt til fiskefartøy. Mange av funnene er knyttet til forhold som er lett å utbedre, både med tanke på tid og kostnad.

 

 

 

Fiskere er en risikoutsatt yrkesgruppe.

Foto: fiskeri.no

 

 

 

DEL