Satser på havovervåking

Foto: Kystverket
Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket satte havovervåking på agendaen under Haugesundkonferansen 6. februar, da temaet ble presentert som en del av den teknologiske utviklingen innenfor sivil maritim trafikkovervåking.

Informasjon fra havovervåking, også kalt LRIT, kan brukes i forbindelse med overvåking og kontroll med fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten, til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner og til overvåking av fartøy involvert i ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Havovervåking er aktuelt både i Norge og internasjonalt.

Sammen med ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig fra Fiskeri- og kystdepartementet orienterte regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket om det arbeidet som nå gjennomføres for utvikling av nye maritime overvåkingssystemer. Allerede i løpet av 2008 skal havovervåkingssystemet LRIT implementeres for alle skip i internasjonal fart over 300 bruttotonn samt passasjerskip og mobile oljeplattformer. Skipssystemet skal gjøres operativt fra 1. januar 2009.

Utvidet overvåking av skipstrafikken
Mens Kystverket i dag har god oversikt over skipstrafikken langs kysten gjennom det automatiske identifikasjonssystemet AIS, jobbes det nå også med å videreutvikle overvåkingskonsepter som vil inkludere havovervåking. Et konsept er å kombinere satellittbilder med AIS for å identifisere skip på havet som er på vei inn til norskekysten, som vil gjøre det mulig å avsløre skip som ikke bruker obligatorisk AIS-ustyr. Kombinert bruk av disse systemene kan også gi nyttig informasjon på andre områder, også i forhold til transportplanlegging og oljevern. Satellittbilder i kombinasjon med AIS benyttes i dag blant annet innen oljevern for å avsløre kilder til oljeforurensing på havet.

Fokus på innovasjon
Kystverkets planer for havovervåking er i tråd med regjeringens strategi "Stø kurs” fra 2007 som omhandler miljøvennlig vekst i maritime næringer. Satsing på innovasjon innenfor maritim teknologi står sentralt i strategien, som blant annet viser til bevilgede midler til å starte utviklingen av en norsk satellitt i 2008 som vil benytte AIS-teknologi til havovervåking.

Noen av fremtidens globale systemer og utviklingstrekk innen maritim overvåking vil være et av hovedtemaene på det internasjonale symposiet for trafikkovervåking som i 2008 er lagt til Norge og Bergen. Kystverket arrangerer 4. – 8. august symposiet på vegne av den internasjonale organisasjonen IALA (se www.vts2008.info for mer informasjon og påmelding).

Nærmere 300 representanter fra maritim industri og forvaltning deltok på konferansen i Haugesund som er i sitt 16. år.

DEL