Samfunnsansvar i økonomiske nedgangstider

Elisabeth Grieg, President i Norges Rederiforbund
Norsk næringsliv har bak seg en periode med rask omsetningsvekst og solide marginer, skriver Elisabeth Grieg.
Norsk næringsliv har bak seg en periode med rask omsetningsvekst og solide marginer. Nå er finansmarkedene i krise, og det blir stadig mer tydelig at vi går mot en markert konjunkturnedgang, som også vil treffe resten av næringslivet og husholdningene. Den kommende tiden vil stille ekstra store krav til å vise langsiktighet og samfunnsansvar blant norske bedriftseiere og ledere, skriver Elisabeth Grieg.

Medgang avslører lastene, motgang dydene, sa den britiske filosofen og statsmannen, Sir Francis Bacon. Denne høsten testes dydene både i norsk og internasjonalt næringsliv.

Oslo Børs har opplevd en eventyrlig medgang, med en økning i referanseindeksen fra rundt 160 poeng i november 2003, til over 500 i november 2007. Store formuer ble skapt, på kort tid. Dessverre har ettertiden vist at ikke alle gevinstene var like godt fundert. I skrivende stund er verdien av selskapene på Oslo Børs nær halvert siden november i fjor. Bedriftseiere og ledere varsler om kutt, nedleggelser og oppsigelser.

Vilje og evne til endring er avgjørende i et dynamisk næringsliv. Nå er det viktig at vi står sammen, og tar de riktige valgene for å løse utfordringene vi står overfor de neste årene. De raske svingningene understreker behovet for at bedriftseiere og ledere setter sjøbein, ser litt lenger fremover, og fortsetter med det gode arbeidet for en bærekraftig utvikling som mange har påbegynt – både når det gjelder samfunnsansvar, miljø, lederlønninger og investeringer.

Samfunnsansvar og miljøfokus må fortsette

Hele næringslivets tillit er utfordret av finanskrisen. Stadig flere stiller spørsmål ved hvordan vi som eiere og ledere forvalter store verdier, og hvordan vi tar vare på folk og miljø. Derfor er det viktig at bedriftene opprettholder og styrker sin satsing på samfunnsansvar og miljø, også i økonomiske nedgangstider. Det å ta samfunnsansvar er viktig for å gjenoppbygge tillit, men også for god bedriftsledelse. Bedrifter som driver godt når det gjelder samfunnsansvar og miljø, driver gjerne også godt på andre områder. Det er rett og slett lønnsomt.

Skipsfartsnæringen, som undertegnede representerer, blir stadig utfordret på vår forretningspraksis, miljøstandarder og etiske dilemmaer. Denne høsten har Norges Rederiforbund meislet ut en offensiv strategi hvor vi tydelig tar tak i disse utfordringene. Vi har økt engasjementet for å forbedre de helt uakseptable forholdene i opphuggingsindustrien betydelige. Nylig arrangerte Norges Rederiforbund et seminar om samfunnsansvar, hvor hele bredden i vårt arbeid på sentrale områder som miljø, arbeidsgiverspørsmål, etikk og antikorrupsjon sto i fokus.

Satsing på miljø og teknologisk innovasjon er helt sentral for oss. Det handler både om vårt samfunnsansvar og evnen til fremtidig lederskap i den internasjonale konkurransen. Dette er ikke en innsats som kan nedprioriteres i økonomiske nedgangstider. Vi har ikke tid til å bremse dette arbeidet nå. Tvert imot må internasjonal skipsfart stå sentralt når FNs klimatoppmøte arrangeres i København neste år. For jeg er enig med Frederic Hauge når han sier at:” Finanskrisen vil bli en parentes i historien sammenlignet med de politiske og økonomiske implikasjonene ved å ikke gjøre noe.”

Ansvarlig lederskap

Som bedriftseiere og ledere må vi være forberedt på tøffe utfordringer i en urolig periode fremover. Vi har et særskilt ansvar for å stå stødig gjennom det som nå skjer. For mange bedriftsledere har prioritert kortsiktige økonomiske interesser på bekostning av behovet for å bygge varige verdier. Vi ser nå med full tyngde at dette verken tjener de langsiktige interessene til bedriftene eller viktige samfunnsinteresser.

Det gode arbeidet for en bærekraftig utvikling som mange bedrifter har påbegynt – både når det gjelder samfunnsansvar, miljø, og investeringer, må være en del av den offensive strategien norsk næringsliv møter disse krisetidene med.

DEL