Rekruttering i fiskeflåten – etablering som fartøyeier

Arkivfoto : fiskeri.no
Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring et forslag om nye tiltak som skal gjøre det lettere for unge, motiverte fiskere å etablere seg i næringen med eget fartøy. – Rekruttering er avgjørende for utviklingen av norsk fiskerinæring, og nødvendig for at vi også i fremtiden skal kunne høste av ressursene i havet på en måte som kommer samfunnet til gode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en kommentar.

– For fremtidig næringsutvikling er det viktig at marin sektor fremstår som attraktiv for kvalifisert arbeidskraft. Forslagene vi nå har sendt på høring er direkte rettet mot unge fiskere som allerede har en tilknyting til næringen, og tiltakene vi foreslår skal gjøre det lettere for disse å etablere seg enten med eget fartøy eller med et sikkert kvotegrunnlag i adgangsregulerte fiskerier, sier fiskeri- og kystministeren.
I høringsnotatet foreslår departementet at det lyses ut 30 etableringsstipend, hvert på kr 250.000. Etableringsstøtten skal være rettet mot unge fiskere som ikke tidligere har eid og drevet sitt eget fartøy. Videre foreslår departementet at det over tre år kan tildeles inntil 10 nye deltakeradganger årlig i lukkede fiskerier, til unge fiskere som allerede er etablert med eget fartøy i åpne eller uregulerte fiskerier.
– De foreslåtte tiltakene er at klart signal fra regjeringen om at unge fiskere absolutt bør satse på en yrkeskarriere innenfor fiskeriene. Næringen har gode fremtidsutsikter og kan gi god lønn. Ved å gjøre etableringsterskelen litt lavere, vil flere få muligheten til å starte opp eller videreutvikle sin egen bedrift, sier statsråd Pedersen.
Forslagene sendes nå på offentlig høring, med høringsfrist den 29. august 2008.

Økt rekruttering til marin sektor
Regjeringen har også igangsatt prosjekt for økt rekruttering til marin sektor. Dette er en nasjonal satsning som årlig tildeles 3,6 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Totalrammen er 10,8 millioner kroner. Prosjektet er administrativt lagt til Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og de administrative stillingene er lokalisert til Trondheim.

DEL