Rekordhøye utlån og innlån for NIB i 2007

Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) utlån og innlånsaktiviteter endte på det høyeste nivå i bankens historie. Endringer i det globale markedet mot slutten av året medvirket til NIBs rekordhøye låneutbetalinger som var 49% høyere enn i det foregående år. Nye utlån steg med 59%. NIB finansierte i Norge flere grenseoverskridende oppkjøp og energiprosjekter.

– NIB forventer fortsatt å øke utlånene i Norge i de kommende år. Miljøinvesteringer for å beskytte Østersjø- og Barentshavregionen, såvel som energisektoren har høy prioritet i bankens utlånsvirksomhet. NIB har nylig etablert nye låneordninger for dette formål, sier Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.

Resultater 2007
Summen av nye låneavtaler økte til EUR 2,2 milliarder. Låneutbetalinger i 2007 steg til rekordhøye EUR 2,4 milliarder. Bankens portefølje av utestående lån og garantier økte med 7% til EUR 12,3 milliarder ved årets utgang.
Nye innlån beløp seg til EUR 4,3 milliarder, hvilket er det høyeste nivå i bankens historie. NIB gjennomførte i løpet av året sin hittil største globale “benchmark issue” (offentlig emisjon, stor nok til å kunne fungere som målestokk) på USD 1,5 milliarder og sin sjette årlige USD 1 milliard utstedelse.
NIBs inntjening fra kjernevirksomheten fortsatte sin stabile vekst og nådde EUR 161 millioner, men resultatet falt til EUR 69 millioner. Reduksjonen kom som en følge av den negative effekt økte rentemarginer og langsiktige renter hadde på markedsverdien av bankens tradingportefølje. Kredittkvaliteten på bankens forskjellige porteføljer er fortsatt meget god. Det ble ikke registrert noen tap på utlån i løpet av året. Styret har foreslått å utbetale EUR 25 millioner i utbytte til bankens medlemsland.

Utlån
NIB hadde ved utgangen av 2007 utestående lån i 38 land i de fleste av verdens vekstregioner. Banken inngikk 57 nye låneavtaler i løpet av året for prosjekter i 15 land. De nylig avtalte miljølånene beløp seg i 2007 til EUR 368 millioner, opp 68% fra samme tidspunkt i fjor. 40% av alle nye låneavtaler hadde en positiv innvirkning på miljøet.
Medlemslandene er fortsatt det største markedet for NIBs utlånsvirksomhet med EUR 1,81 milliarder i avtalte lån og EUR 1,76 millioner i utbetalte lån. Begge deler en fordobling fra i fjor. I medlemslandene er NIBs fokus rettet mot langsiktig finansiering av energi-, miljø- og infrastrukturprosjekter.
Kina og Russland var de største markedene for NIBs utlån utenfor medlemslandene. Finansielle intermediærer stod for omtrent halvparten av alle nye utlån utenfor medlemslandene og hadde en vekst på 80% utenfor medlemslandene.

NIB i Norge
Det ble i Norge inngått låneavtaler på til sammen EUR 294 millioner i 2007, hvilket er mer enn det dobbelte av fjorårets tall. Størrelsen på låneutbetalinger ble tredoblet til EUR 339 millioner. Den rekordhøye økningen i NIBs utlån i Norge, var i hovedsak en følge av nye låneavtaler med Yara for finansiering av grenseoverskridende oppkjøp, Statnett for legging av en høyspent sjøkabel mellom Norge og Nederland, Eidsiva Energi for et selskapsoppkjøp og Schibsted for oppkjøp av virksomhet i Europa. Lånet til Yara International på EUR 125 millioner representerer også NIBs største lånetransaksjon i 2007.
Ved utgangen av året var NIBs samlede utlån i Norge på EUR 1,6 milliarder, opp 21% fra året før. Dette beløpet er i hovedsak gått til finansiering av energisektoren, produksjonsindustrisektoren, bankvirksomhet, anleggsvirksomhet, samt transport og telekommunikasjon.
NIB er en multilateral finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i- og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangering, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

DEL