Regjeringen innfører sertifikat for arbeids- og levevilkår til sjøs

Illustrasjonsfoto
Regjeringen fremmet fredag 27.juni et lovforslag om å innføre offentlig tilsyn med sjøfolks arbeids- og levevilkår. Skip i utenriksfart med bruttotonnasje over 500 vil i fremtiden måtte ha et sertifikat som viser at arbeids- og levevilkårene er kontrollert av myndighetene og funnet tilfredsstillende.

Endringene i sjømannsloven innebærer at Norge som flaggstat skal føre tilsyn med norskregistrerte skip, samt utføre kontroll med utenlandske skip som anløper norsk havn. Dersom tilsynet viser at det foreligger alvorlige brudd på arbeids- og levevilkårene om bord, kan skipet holdes tilbake.

Regjeringen foreslår også å lovfeste en rett for sjøfolk til å klage overfor rederiet eller tilsynsmyndigheten dersom han eller hun mener å ikke få oppfylt de rettigheter som følger av sjømannsloven.

Etter sjømannslovens regler i dag kan arbeidsgiver være en annen enn det rederiet som driver skipet hvor sjømann har sin arbeidsplass. Rederiet er da ikke ansvarlig overfor sjømannen. Regjeringen foreslår at rederiet får et ansvar for å ivareta sjøfolks rettigheter om ikke arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser.

Bakgrunnen for lovendringene er at International Labour Organization (ILO) i 2006 vedtok en konvensjon som reviderte og samlet 68 maritime ILO-konvensjoner i én ny konvensjon. Regjeringen har i dag bedt om Stortingets samtykke til ratifikasjon av konvensjonen. Norge vil være en av de første statene som ratifiserer konvensjonen.

– Regjeringens lovforslag innebærer en klar styrking av sjøfolks rettigheter. Samtidig innebærer konvensjonen at sjøfolks arbeids- og levevilkår styrkes globalt sett, noe en norsk ratifikasjon vil være et viktig bidrag til, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Kilde Nærings- og handelsdepartementet

DEL