Petroleumstilsynet – Mangel på kapasitet og kompetanse må utløse varsellamper

Kapasitet og kompetanse er blitt mangelvare. Samtidig er petroleumsindustrien preget av stadig nye selskaper og mange prosjekter. Under pressekonferansen i Petroleumstilsynet 31 januar påpekte direktør Magne Ognedal at arbeid må utsettes dersom selskapene ikke er i stand til å gjennomføre forestående prosjekter på en forsvarlig måte.

Under pressekonferansen oppsummerte Ptil-direktøren året 2007 og trakk opp flere av utfordringene i norsk olje- og gassindustri. Samtidig ble publikasjonen “Sikkerhet – status og signaler 2007-2008” presentert.

Kapasitet og kompetanse
Nyutvikling av gamle felt, modifikasjoner og levetidsforlengelse utgjør en mengde arbeids- og ressurskrevende oppgaver, i tillegg til vanlig drift.
– Manglende kapasitet og kompetanse – i kombinasjon med stadig nye, både store og små prosjekter – er blant de viktigste sikkerhetsutfordringene petroleumsnæringen står overfor.
– Noen av aktørene virker ikke godt nok kjent med pliktene som følger av rettighetene. Ressurskrevende prosjekter må få selskapene til å spørre seg om oppgavene i sum kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Er svaret nei, må arbeidet utsettes, slår Ognedal fast.
Særlig legger Ognedal vekt på at løsningene ikke er å finne i nye forskrifter, men i ansvarliggjøring av aktørene selv.

Risikoforståelse en forutsetning
Grunnleggende risikoforståelse er en forutsetning for å forebygge storulykker, herunder teknisk integritet og barrierer. – Fremfor alt må bevissthet og kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til økt risiko sitte hos selskapsledelsen, sier Ptil-direktøren.
Ognedal holder også fram StatoilHydro, som med 80 prosent av virksomheten på norsk sokkel i stor grad påvirker risikonivået – og må lykkes – dersom Norge skal nå målet om å bli verdensledende på HMS.

Fagforvitring og fusjon
– Ptil har med forventning registrert at StatoilHydro skal ta det beste fra begge selskapene og bli bedre på sikkerhet.
Dette blir krevende å oppnå når nye grupper av kompetente arbeidstakere sannsynligvis vil takke ja til pakken, og slutte i selskapet. Risikoen er at hele faggrupper blir borte. I dagens marked er det svært vanskelig å rekruttere nye med tilsvarende kompetanse, påpeker Ognedal.

Sikkerhets-summering
I Ptil-publikasjonen "Sikkerhet – status og signaler" blir flere HMS-utfordringer belyst. Artiklene oppsummerer året som er gått, og gjør rede for tema av betydning for helse, miljø og sikkerhet i norsk olje- og gassindustri i tiden som kommer.

DEL