Påbudt seilingsled reduserer risikokostnader

Den påbudte seilingsleden som gjelder fra Vardø til Røst i Nord-Norge er verdens lengste sammenhengende seilingssone.
Den påbudte seilingsleden utenfor norskekysten reduserer risikokostnader ved seilas i dårlig vær under gitte vindforhold med nesten 50 prosent. Dette konkluderer en EU-rapport som skal presenteres i Genova, Italia, i september.

– Dette understøtter beslutningen Norge og IMO gjorde om etablering av en seilingssone utenfor Nord-Norge. Rapporten bygger også opp under de planer som nå foreligger om å forlenge seilingssonen sørover langs vestlandskysten, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Fra 1. juli i fjor innførte Fiskeri- og kystdepartementet påbudte seilingsleder for risikotrafikk i området mellom Vardø til Røst. Ledene er cirka 30 nautiske mil fra kysten og gjelder tankskip og lasteskip i internasjonal fart på 5000 bruttotonn eller mer. Den økte avstand fra land gir norske myndigheter bedre muligheter til å sette i verk nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter og ha behov for assistanse.

– Regjeringen vil arbeide for å få fastsatt påbudte seilingsleder langs Vestlandet for å få mer kontroll med trafikken og flytte farlig og forurensende last lengre ut fra kysten, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet på Logistikkdagen 2007 i Bergen.

Utvikler sjøsikkerhetskonsepter
EUs største maritime prosjekt, Maritime Navigation and Information Services (MarNIS), som omfatter deltakere fra de fleste EU-land og Norge, har siden 2004 på oppdrag fra EU-kommisjonen utviklet nye konsepter for ytterligere bedret sjøsikkerhet og tiltak for vern av miljøet. Prosjektet er på 160 millioner kroner og avsluttes ved årsskiftet.

Cees_Glansdorp_610350466.jpg
Teknisk koordinator i MarNIS-prosjektet, Cees Glansdorp fra Nederland, presenterte funnene til Kystverket denne uka. Rapporten vil i sin helhet offentliggjøres under et internasjonalt møte i Genova, Italia, i september (Foto: Anne Grethe Nilsen).

Funnene fra seilingsledundersøkelsen gjennomført i MarNIS-prosjektet viser at risikoen for ulykker uten kontrolltiltak er større enn risikoen for ulykker med tankskip i havområder med myndighetstiltak som påbudt seilingsled. Rapporten har kalkulert risikokostnader for tankskip fra Murmansk til Rotterdam før og etter innføring av den påbudte seilingsleden utenfor Nord-Norge i fjor. Dette gjelder kostnader forbundet med tap av liv og skader på miljø og materiell.

Risikosparing for samfunnet
Kalkylen som er basert på en risikoanalyse, det automatiske skipsidentifikasjonssystemet AIS og skipsrapporteringssystemet SAfeSeaNet viser at samfunnet har mye å spare på innføring av påbudte seilingsleder. For samfunnet beregner rapporten en risikosparing i kostnader, i forbindelse med en ulykke i dårlig vær, med to tredjedeler. Kostnadene for driften av et skip på strekningen har en mindre økning etter innføring av påbudt seilingsled da seilingsdistansen er noe lengre. Konklusjonen viser at seilingsleden fra Vardø til Røst reduserer risikoen under flere typer vindforhold. Rapporten anbefaler også innføring av påbudt seilingsled 30 nautiske mil fra vestlandskysten.

To tekniske koordinatorer fra MarNIS-prosjektet presenterte 16. april funnene fra analysen til regiondirektør John Erik Hagen som av EU-kommisjonen er utnevnt som en av styrerepresentantene i prosjektet. Sammen med Bjørn Erik Krossnes fra Kystverkets hovedkontor deltok han i Fiskeri- og kystdepartmentets delegasjon under behandlingen av saken i FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO. Rapporten vil i sin helhet bli presentert på et større internasjonalt møte i Italia i september.

DEL