Oppretter brukerforum for havovervåking

Illustrasjonsfoto
Kystverket etablerer et nasjonalt brukerforum for å bistå i utviklingen av et nasjonalt konsept for havovervåkingssystemet LRIT. En framdriftsplan skal være på plass i løpet av 2008.

Aktuelle brukere av et fremtidig havovervåkingssystem er invitert til det nasjonale brukerforumet, deriblant representanter fra Forsvaret, Kystvakten, Hovedredningssentralen, Norsk havneforening, Petroleumstilsynet, Politiet, Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene, Sysselmannen på Svalbard, Toll- og avgiftsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, og Politiets sikkerhetstjeneste.

Blir obligatorisk
Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har gitt Kystverket i oppdrag å utarbeide en plan for innføring av et havovervåkingskonsept. Oppdraget kommer som følge av kravet fra FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO om global innføring av systemer for havovervåking innen utgangen av 2008.

Long Range Identification and Tracking (LRIT) er et satellittbasert system for identifikasjon og sporing av fartøy. FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO vedtok at havovervåkingssystemet LRIT skal bli obligatorisk for alle passasjerskip, for lasteskip over 300 bruttotonn og for flyttbare offshore boreenheter, og skal innføres innen 31. desember 2008.

En del av et større konsept
LRIT er en del av et større overvåkingskonsept basert på utvikling og integrering av elektroniske hjelpemidler. EU er nå i ferd med å opprette et sentralt datasenter for håndtering av LRIT informasjon. Disse regionene vil få et spesielt ansvar for kystovervåking basert på AIS, men mulighetene for å integrere havovervåkingsinformasjon fra LRIT vil også bli aktuelt.

– Norge har fått i oppdrag av EUs sjøsikkerhetsorgan EMSA å utvikle et teknisk forslag for regional overvåking av den nordlige delen av Nord-Atlanteren og Barentshavet, så det vil skje mye innenfor dette området det neste året, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

De fire andre regionene er Baltikum og Nordsjøen, Middelhavet, Svartehavet og Vest-Atlanteren.

Stor nytteverdi
Informasjon fra LRIT systemet vil kunne brukes i forbindelse med trafikkovervåking, transportplanlegging, kontroll og inngrep overfor fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten (eksempelvis terrorvirksomhet), til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner og til overvåking av fartøy involvert i ulovlig, urapportert eller uregistrert fiske eller andre ulovlige aktiviteter.

I EU legges det opp til at LRIT systemet integreres med skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet og det automatiske skipsidentifikasjonssystemet AIS.

DEL