Olje og gass

Ifølge Statistisk Sentralbyrå blir investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2009, inkludert rørtransport, i førstegangsanslaget anslått til rekordhøye 116,9 milliarder kroner. Også de oppjusterte anslagene for 2008 er rekordhøye; 132,3 milliarder kroner.

Her følger SSBs oppsummering:

Førstegangsanslaget over investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2009, inkludert rørtransport, ligger nå på 116,9 milliarder kroner. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2008 ligger tallene for 2009 hele 34,3 milliarder kroner høyere.
Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomhet og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for inneværende år. Bare anslaget for rørtransport viser nedgang. Førstegangsanslagene bør tolkes med forsiktighet fordi fullstendigheten i rapporteringene fra selskapene på dette stadiet varierer noe.
I tillegg fanger statistikken bare opp hittil godkjente planer for utbygging og drift (PUD). Investeringer fra fremtidig godkjente prosjekter vil derfor komme i tillegg ved senere rapporteringer etter hvert som de blir godkjent. For eksempel har anslagene for 2008 økt med nær 50 milliarder kroner fra førsteanslaget til det anslaget som gis nå for samme året.
Leteinvesteringene i 2009 blir anslått til 15,5 milliarder kroner – 7,1 milliarder kroner mer enn tilsvarende tall for 2008. Som førstegangsanslag er dette tallet rekordhøyt, men det er langt lavere enn tellingens nåværende leteanslag for inneværende år. Årsaken er at flere selskaper ennå ikke har levert anslag for 2009. Informasjon fra disse selskapene sammenstilt med tall i tellingen indikerer at det planlegges leteinvesteringer på mellom 25 og 30 milliarder kroner til neste år.
Investeringene til feltutbygging i 2009 anslås nå til 34 milliarder kroner. Dette er hele 20,4 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2008. Innenfor tellingen er det utbyggingsprosjektene Skarv og Gjøa som dominerer investeringene til utbygging i 2009. Det er ventet at det kommer til flere prosjekter som vil bidra til å øke utbyggingsinvesteringene ytterligere til neste år. Dette gjelder blant annet Goliat, Dagny, Hild og Gudrun.
Investeringene til felt i drift er anslått til 60,2 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2008, er dette en økning på 4,3 milliarder kroner. De største investeringene i drift kommer trolig også i 2009 på feltene Ekofisk, Troll og Valhall og Ormen lange.

2008 – høyeste anslag noensinne

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2008, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 132,3 milliarder kroner. Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Anslaget er 2,1 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal. Anslagene øker innenfor alle investeringsområder med unntak av letevirksomheten som viser nedgang.
Investeringene til letevirksomheten i 2008 er nå anslått til 28,1 milliarder kroner. Dette er 1,2 milliarder lavere enn anslått i forrige kvartal. Anslaget er 3,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2007.
Investeringene til feltutbygging antas å bli 38,3 milliarder kroner – 0,1 milliarder høyere enn anslått for 2008 i forrige kvartal. Anslaget er 16 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2007. Siden forrige rapportering er utbyggingsplaner for prosjektet Morvin godkjent av myndighetene og dette prosjektet er kommet med i tellingen nå.
De oppgitte investeringene for felt i drift i 2008 er nå på 58,5 milliarder kroner – 0,9 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2007, gitt i 2. kvartal 2007, er dette en oppgang på 8,8 milliarder kroner. I 2008 er det spesielt feltene Ekofisk, Troll og Valhall og Ormen Lange som skiller seg ut med høyt investeringsnivå.
Investeringene til rørtransport blir nå anslått til henholdsvis 2,1 milliarder kroner i 2008.

DEL