Økt kontroll med ulovlig landing

Arkivfoto: fiskeri.no

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2018.

De tre kontrollorganene utarbeider hvert år en vurdering av risiko på overordnet nivå; en oversikt over de områdene der de mener det er størst risiko for lovbrudd i fiskerinæringen.

Risikovurderingen trekker opp hovedlinjene og skal sikre at det er sammenheng mellom ansvar og utøvelse av kontroll i Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene.

— En risikobasert kontroll er avgjørende for å sikre riktig ressursbruk og valg av riktig strategi for å hindre lovbrudd. I år har vi skilt de konkrete risikovurderingene ut i en egen tabell der de operasjonaliseres, samtidig som farekildene utdypes og tiltak for håndtering av risikoen beskrives, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord, i Fiskeridirektoratet. Foto: Therese Soltveit.

Følgende hovedområder er pekt ut:

  1. Brudd på ilandføringsplikten
  2. Identifisering av fangst om bord
  3. Uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger
  4. Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)
  5. Brudd på deltakerlovens bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst
DEL