Nytt regelverk for sikkerhetsstyring

Nydelig dag i Bergen havn. I bakgrunnen nylig overleverte "Boa Jarl" som omtales i Skipsrevyen nr 6/2015. Til høyre skimter vi to Farstad-båter. Foto: Asle Strønen

Sjøfartsdirektoratet ønsker å invitere næringen til et dialogmøte.

I forbindelse med innfasingen av et nytt regelverk for sikkerhetsstyring for fartøy som ikke har krav om ISM, ønsker Sjøfartsdirektoratet å invitere næringen til et dialogmøte. Regelverket skal etter planen omfatte passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy.

I årene fremover ønsker Sjøfartsdirektoratet å legge større vekt på aktiv forebyggelse av ulykker og bruk av sikkerhetsstyringssystem. Det er allerede i dag et krav at alle næringsfartøy skal ha et sikkerhetsstyringssystem etter Skipssikkerhetsloven § 7. Det har imidlertid vist seg at det er behov for å utforme mer spesifikke krav i forskrift for å utfylle lovens krav angående sikkerhetsstyring.

Blant annet har Statens Havarikommisjon for Transport, på bakgrunn av skipsulykker, i flere av sine rapporter pekt på behovet for utfyllende regler om sikkerhetsstyringssystem på fartøy og tilsyn av disse. Økt fokus på sikkerhetskultur og sikkerhetsstyringssystem, og mindre detaljkontroll i tilsynsarbeidet er i samsvar med den internasjonale utviklingen.

– Vi håper at spesifikke formkrav til selve sikkerhetsstyringssystemet vil bidra til å forenkle prosessen for reder med å implementere et sikkerhetsstyringssystem som dekker de operasjonene rederiet utfører, og de allerede gjeldende krav til sikkerhet, vedlikehold og eventuell sertifisering, sier Torben Vik, juridisk seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling.

– Vi ønsker en tett dialog med næringen i arbeidet med utviklingen av det nye regelverket frem mot høring, fastsettelse og implementering og vil i første omgang invitere til dialogmøtet i Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund i oktober, opplyser Vik.

Møtet er åpent for alle interesserte og nøyaktig tidspunkt for møtet vil kunngjøres på direktoratets nettsider senere.