Ny lærebok i fremføring av skip

Forfatteren overrekker skipssjef Morten Jørgensen på KV “Svalbard” første utgave av den nye boken.
I disse dager kommer Tapir Akademisk forlag ut med en ny lærebok – ”Fremføring av skip med navigasjonskontroll”. Det er Norvald Kjerstad ved Høgskolen i Ålesund som har skrevet boken. Boken er en oppfølger av forfatterens forrige bok i elektronisk navigasjon, og i likhet med denne legges det opp til et oppdateringsintervall på ca. fire år.

Boken gir en bred innføring i operasjon av forskjellige skipstyper og er ment å dekke krav til ledelsenivå slik beskrevet i STCW-konvensjonen. Da mye av den eksisterende norske litteraturen har vært preget av gamle eksempler har den nye boken blitt svært godt mottatt både i skoleverket, marinen og i rederier som ønsker at navigatørene skal ha et passende oppslagsverk og være oppdatert innen fagområdet. For lærere som vil benytte boken foreligger også alle figurer elektronisk i farger på powerpoint-format. Den første utgaven er på nesten 600 sider og har nesten 1000 figurer, en del også i farger. Boken er tematisk inndelt i 4 deler, hvor:

Del 1
presenterer grunnleggende teori for skipets manøveregenskaper, inkludert propell- og rorteori. I dette ligger også hydrodynamiske forhold som gruntvannseffekt, bankeffekt og interaksjon mellom fartøy. Del 1 dekker også skipenes tekniske utrustning og hvor ankrings- og fortøyningsutrustning er grundig beskrevet. Videre er forskjellige forhold omkring tauing og ankerhåndtering grundig beskrevet. For oversiktens skyld er det også gitt en grov beskrivelse av forskjellige skipstyper og trader.

Del 2
beskriver forhold som er av betydning for planlegging og gjennomføring av selve seilasen. I dette ligger selve planleggingsprosessen, publikasjoner, brovakthold, sjekklister og forskjellige teknikker for kvalitetssikring. Det er også gjennomgang av forskjellige kriseplaner og forhold som er av betydning for søk og redning, samt operasjon av skip i hardtvær.
Videre er det beskrivelse av kystadministrasjon, losvesen og forskjellige regelverk knyttet til operasjon av skipet. Det legges også vekt på dokumentasjon av seilasen og forskjellige rapporteringsregimer som man kan forvente å finne på kystnære og oversjøiske seilaser. Til slutt er det beskrivelse av noen kjente ulykker som kan danne grunnlag for diskusjon knyttet til forskjellige tema i boken.

Del 3
er i sin helhet viet til oseanografi og meteorologi. Stoffet er tilpasset behovet knyttet til planlegging og gjennomføring av seilaser. Teori knyttet til tidevannet og beregning av tidevannet har derfor fått en relativt stor plass. I meteorologien er det lagt vekt på at studenten skal kunne tolke værkart og fra disse planlegge den videre seilas på en så skånsom og sikker måte som mulig.
Prosessene knyttet til danning av sjøis og spesielle oseanografiske forhold i polare strøk beskrives grundig i del 4.

Del 4
er en fordypning i operasjon og drift av skip i islagte strøk. Beskrivelsen må betraktes å gå betydelig lengre enn det STCW-konvensjonen legger opp til. Siden det stadig blir mer aktivitet knyttet til oljeutvinning og cruisetrafikk i Arktis og Antarktis vil denne delen av boken ha sin absolutte berettigelse. I dette ligger både operasjon av vanlige isforsterkede handelsskip og isbrytere, samt teknologien knyttet til isforsterkede skip. Tematisk er denne delen av boken lagt opp etter beskrivelsen i IMO guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters og klasseselskapenes anbefalinger om operativ kompetanse.

262laerebok_Forside_675083621.jpg

Forfatteren
Norvald Kjerstad har kapteinsutdanning fra Tromsø maritime høgskole, og flere års erfaring som navigasjonsoffiser og forsker fra forskjellige typer skip, bl.a. havfiskeflåten, kystvakten, gassplattform, forskningsfartøyer og isbrytere. Han er marin kandidat fra Norges Tekniske Høgskole (1989), med hovedoppgave om operasjon av skip i arktiske strøk. Siden 1989 har han jobbet med forskning og utdanning, inkludert flere internasjonale prosjekter.
Han har spesielt interessert seg for elektronisk navigasjon, undervannsakustikk og arktisk navigasjon. Han har videre i denne perioden jobbet med utvikling av IMO-regelverk og med Norsk radionavigasjonsplan, samt vært på forskjellige offshore- og forskningsfartøyer. Kjerstad har tidligere gitt ut lærebok elektroniske navigasjonssystemer, samt kurskompendier i Dynamisk Posisjonering og Vessel Traffic System (VTS).
Fra 1998 var han førstelektor ved Høgskolen i Ålesund. Fra 2001 hadde han et professorstipendiat ved samme sted. Dette førte til et lengre forskningsopphold ved Singapore Maritime Academy og publikasjoner i flere internasjonale fora. I 2004 ble han og ansatt som undervisningsdosent ved Høgskolen i Ålesund. Her har Kjerstad også hatt ansvaret for oppbygging av skipsmanøversimulatorer og DP-simulatorer, samtidig som han har undervist kapteinstudenter og seilende navigatører i forskjellige nautiske disipliner. Fra 2007 har han også hatt stilling som Professor-II innen arktisk navigasjon ved Høgskolen i Tromsø.

DEL