Norsk NATO-sjef: Innsatsstyrken stopper piratene

Flaggkommandør Hans Christian Helseth leder NATOs Counter Piracy Operations off the Coast of Somalia. Han var en av flere internasjonale innledere på den store Maritime Security & Defence 2009 konferansen i Hamburg.
– Handelsskip skal ikke gripe til våpen, men må likevel bidra til egenbeskyttelse. Vår felles innsats kan stoppe piratene! sa flaggkommandør Hans Christian Helseth, Deputy Chief of Staff Operations, Northwood, UK, til Skipsrevyen på konferansen MS&D 2009 i Hamburg.

– Piratvirksomheten er først og fremst et fattigdomsproblem, slo den norske toppoffiseren i NATO fast. – På kort sikt kan våre marinestyrker redusere kapringene i Gulf of Aden og off Somalia, men på lengre sikt må en regional og internasjonal politisk løsning på plass.
Som Deputy Chief of Staff Operations ved Northwood sitter den norske offiseren som ansvarlig for NATO sine operasjoner i det konfliktfylte området ved Afrikas Horn. Styrkenes innsats er en suksess, antall vellykkede kapringer sank raskt og i september i år konstaterte man null vellykkede kapringer i Gulf of Aden.
Men kommandør Hans Christian Helseth er tydelig på at sivile handelsskip i regionen har en egenforpliktelse til selv å iverksette sikring. – Tiltak kan være piggtråd, vannkanoner, fart og selvsagt å benytte seg av den sikre korridoren vi har etablert gjennom GoA, forklarte han.

Sjøverts transport
Kommandør Helseth innledet filantropisk med å sitere et gammelt visdomsord;

“For whosoever commands the sea commands the Trade; whosoever commands the Trade of the World commands the riches of the World, and consequently the World itself”.
Sir Walter Raleigh (1552-1618)

Dermed gikk han i forsvar for betydningen av å sikre seilingsleder for fri og trygg verdenshandel. – Nitti prosent av verdenshandelen går sjøverts, sa han, – og minnet om at nittifem prosent av denne trafikken passerer ni kritiske flaskehalser, deriblant Bab el Mandeb.

Unik korridor
Fra et militært standpunkt må imidlertid GoA og Somaliakysten sørover angripes ut i fra forskjellige strategier. – I Gulf of Aden har vi med stor suksess etablert en korridor for trygg forseiling, understreket han. – På tvers av nasjonale grenser har vi fagmilitære evnet å bygge opp et effektivt og konstruktivt samarbeid.
I denne korridoren driver de sjømilitære styrkene patruljering og eskortetjeneste. Igjen, er det kombinasjonen av passive sikringstiltak og militær tilstedeværelse som er løsningen. Dermed har de også gjort handelsskipene uinteressante som kapringsobjekter og klart å reetablere regionen som en tryggere seilingsled.
I denne operasjonen samarbeider NATO med EU og CMF samt at nasjonale innsatsstyrker, som f.eks. den kinesiske, og NATO/EU på en utmerket måte klarer å utfylle hverandre. – Som sjøoffiserer har vi en felles forståelse av hverandre, og hverandres mandater, poengterte Helseth. I det hele tatt berømmer han graden av samarbeid som de fagmilitære har etablert over nasjonale grenser.
– Slik sett er operasjonen helt forbilledlig, hevdet Helseth ettertrykkelig. – Et internasjonalt engasjement av denne størrelse bidrar til å sikre forståelsen nasjonene i mellom, og det er å håpe at de ulike nasjoners politiske institusjoner klarer å utnytte denne muligheten til samhandling like godt som oss fagmilitære!

Piracy is about money,
– no ties to terrorism

– Vi har aldri sett noen grad av sofistikert utstyr blant piratene, forklarte Hans Christian Helseth. Og hevdet at man ikke har spor som peker mot tradisjonell organisert kriminalitet eller internasjonal terrorisme. – Men når et skip er kapret og brakt til land, er det et visst nivå over forhandlingsleddet. Det er også uklart hvor pengene tar veien, men trolig blir de værende i regionen.
Sannsynligvis er det den samme filosofien som styrer piratangrepene som ligger til grunn for sjøverts menneske- og narkotikasmugling. Flaggkommandør Helseth understreket at de internasjonale styrkene kun har mandat til å gripe inn mot sjørøvervirksomheten. – All annen mistenkelig aktivitet innrapporterer vi til politi-/tollmyndigheter på land, forklarte han.
Somaliland og Puntland har nå rimelig god kontroll i egne regioner, mens det sørover i Somalia fortsatt råder lovløse tilstander. Dermed er trusselbildet langs Somalias østkyst annerledes enn i GoA. – Men man må være klar over at det er enorme havområder å patruljere langs østkysten og sørover. I dette miljøet vil piratenes Moderskip være vårt primære mål, sa Helseth.

The pirates do not wish to escalate,
– or change modus

Piratene bruker små åpne båter, såkalte skiffs, når de border sine mål. Bevæpnet med håndvåpen og lette automatvåpen tar de så kontroll over broen, får oversikt over besetningen og kommanderer skipet til Pirate Bay – for å formulere det slik.
Flaggkommandør Helseth mener at piratene – selv om deres fremferd er både skremmende og truende – ikke ønsker fysisk å skade mannskapene de kidnapper. – Det er vår oppfatning at piratene ønsker å holde konfliktnivået så lavt som mulig, sa han. – Og vi må gjennomføre våre mottiltak på tilsvarende måte.
På spørsmål om hvorfor man ikke bare blåser moderskipene og skiffene til himmels, svarer Helseth at heller ikke de internasjonale styrkene ønsker en eskalering av situasjonen. – Faktisk kan det være meget vanskelig å se forskjell på en fredelig fiskebåt og en skiff full av pirater. Tenk på konsekvensene om vi ved en feiltakelse skulle senke en fiskebåt.
– Og når et av våre helikoptre eller en av våre hurtiggående småbåter nærmer seg skiffen, lempes våpen og andre piratremedier over bord. Det er i det hele tatt en komplisert affære å få disse piratene fremstilt for adekvat domstol.
Etter hva vi erfarer tar innsatsstyrken bare i liten grad fanger. Årsaken har først og fremst med kravene til bevisførsel å gjøre. Det krever meget store ressurser å få et båtlag fra en skiff fremstilt og dømt av en domstol, f.eks. i Kenya som er et av meget få land som har sagt seg villig til å dømme piratene.

Eventually, any enduring solution to piracy lies ashore

Når våre styrker trekkes ut fra regionen, vil pirataktivitetene ta seg opp igjen. Dette synspunktet deles av de fagmilitære i den internasjonale innsatsstyrken. – Vår innsats er kun midlertidig, hevdet Helseth. – Løsningen er et Somalia hvor lov og orden hersker.
Med dette i mente var flaggkommandøren skeptisk til det arbeid som gjøres i Kenya for der å bygge opp et rettsapparat for å hanskes med piratvirksomheten. – Somalia er et land Vesten langt på vei la i stikken etter et fatalt bombeangrep på en US-styrke tidlig på ’90-tallet. At vi den gang trakk oss ut, nær sagt over natten, åpnet opp for de lovløse tilstander som siden har herjet landet. Vi bør innse at fred og stabilitet kun vil finne grobunn i Somalia hvis verdenssamfunnet bidra til oppbygging av nasjonale institusjoner, så som et velfungerende politi- og rettsvesen.
– La oss derfor hjelpe staten Somalia til selv å håndtere sine kriminelle elementer, oppfordret Hans Christian Helseth og viste til Marshall-hjelpens betydning for gjenoppbyggingen av Norge og Europa etter krigen.

DEL