Murmansk: Rapport om miljøundersøkelsene er klar

Den russiske krysseren ”Murmansk” grunnstøtte og delvis sank utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994. Foto:kystverket.no
Undersøkelsene av det marine miljøet rundt skipsvraket "Murmansk" ved Sørøya viser at det har vært mindre utslipp av enkelte forurensede stoffer fra vraket.

Kystverket har nå mottatt sluttrapporten fra Havforskningsinstituttet etter miljøundersøkelsene rundt vraket av krysseren "Murmansk" utenfor Sørøya. Det er påvist liten til moderat forurensning av PCB (polyklorerte bifenyler), TBT (tributyltinn) og bly i sedimenter og skjell, samt litt forhøyede nivåer PAH/THC (polyaromatiske hydrokarboner/total hydrokarboninnhold). Det er ikke funnet forurensning av arsen, kadmium, kvikksølv eller brommerte flammehemmere i skjell og sedimenter.

Lite fisk i området rundt "Murmansk" ga ikke godt nok grunnlag til å trekke sikre konklusjoner på eventuell forurensning av fisk.

Kystverket ser det som positivt at det ikke er påvist mer forurensning, enn det som normalt forventes av marin forurensning rundt denne type skipsvrak. Kystverket understreker samtidig at en ikke kan utelukke at selve vraket kan innholde miljøgifter som det må tas hensyn til.

Statens forurensningstilsyn og Folkehelseinstituttet mener at det ikke er nødvendig med ytterligere miljøundersøkelser av det marine miljøet utenfor vraket.

Resultatene av miljøundersøkelsene vil inngå i Kystverkets videre vurderinger, med sikte på å fjerne krysseren "Murmansk" på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

DEL