Motorveier på sjøen

Illustrasjonsfoto
Kystverket deltar i en arbeidsgruppe for utvikling av et prosjekt kalt Motorways of the Sea (MoS) i Nordsjøen. EU har ambisjoner om å få mer av tungtrafikken som i dag går på veiene over på sjøen. Dette er tenkt gjort blant anna ved å etablere et nettverk av motorveier til sjøs. Innen 2020 er det ventet at veitransporten i EU kommer til å øke med 70 prosent. Det maritime alternativet skal være mer effektivt og miljøvennlig enn transport på land.

En motorvei til sjøs er definert som en sjørute mellom EUs medlemsstater og/eller naboland

En ny nordlig maritim korridor fra EU-landene langs norskekysten til havner i Barentsregionen, som Murmansk, Kirkenes og Arkangelsk, kan bli viktig for den totale handelen mellom Europa/USA på den ene siden og Russland/Kina på den andre. Olje- og gassaktiviteten i nordområdene kommer alene til å bety store godsvolum som bare kan håndteres av skip. For Russland er den gamle problemstillingen om adgang til verdenshavene en større utfordring enn noen sinne. Samtidig kjemper EU for å hindre dagens vegbaserte transport å øke. Allerede i dag er det lansert restriksjoner. Tyskland har innført vegskatt og det er foreslått vegskatt i hele EU. Uten at mest mulig gods føres sjøvegen og eller på jernbane inn og ut av Europa, kommer trailertransporten bare til å fortsette å vokse. EUs satsing på motorveier til sjøs – Motorways of the Seas – er derfor et viktig virkemiddel.

EU har etablert en støtteordning til infrastruktur knyttet til transeuropeiske transportnettverk (TEN-T). EU gir hvert år støtte til TEN-prosjekter.

I den forbindelse har arbeidsgruppen for Nordsjøen utformet en utlysning etter MoS-prosjekter som kan få støtte fra TEN-midler. Norske myndigheter deltar i dette arbeidet, og vil være med på å vurdere eventuelle prosjekter som berører Norge.

Det understrekes at Norge ikke deltar i TEN-T samarbeidet finansielt, og at infrastrukturtiltak i Norge ikke er støtteberettiget. Det kan likevel være interessant for norske aktører å delta i MoS-prosjekter.

DEL