Med målsetting om å bli best

Fra GMCs anlegg i Mekjarvik.
Samtidig som store deler av norsk skipsverftsindustri primært driver nybygging, finnes det et fåtall aktører som satser utelukkende på reparasjoner og ombygginger. En av de største på feltet er GMC Maritime i Stavanger, og målsettingen er å bli det ledende reparasjonsverftet i Europa.

GMC Maritime har sine røtter tilbake til 1973, og ble etablert av Gunnar Magne Christensen Sr, derav navnet GMC. Siden den gang har selskapet ekspandert og diversifisert driften i flere retninger. Det startet som én enkelt bedrift, men etter hvert som flere nisjer utkrystalliserte seg og ble formelt skilt ut, utviklet GMC seg til å bli et konsern. I dag består GMC-gruppen av seks forskjellige divisjoner som til sammen omsatte for omkring 650 mill. kroner i 2009. Totalt sysselsetter konsernet 275 mennesker, hvorav omtrent 100 jobber ved GMC Maritime.
I tillegg til verftet, består konsernet av GMC Diesel, GMC Brannvern, GMC Elektro, GMC HVAC og GMC Shipping. På denne måten kan GMC-gruppen i dag utføre en rekke forskjellige oppdrag, alt fra klassing og service til større multidisiplinære ombygginger og reparasjoner. I følge markedssjef ved verftsdivisjonen GMC Maritime, Tore Andersen, er omtrent 80 prosent av ordremassen tilknyttet offshorevirksomheten. Mange av disse er faste kunder som benytter GMC regelmessig.

Et verft med klar strategi
Det er relativt få store aktører innenfor reparasjoner og ombygginger i Norge, og blant GMCs konkurrenter kan Wärtsilä, Bergen Group, Westcon og Båtbygg nevnes. Men i følge Andersen, møter GMC Maritime den aller hardeste konkurransen fra verft i blant annet Danmark og Polen, verft det ikke er mulig å konkurrere mot på pris. Derfor er det GMC Maritime sitt primære mål og alltid levere den beste kvaliteten, og til avtalt tid. Dette setter naturligvis store krav til verftet, og i følge adm.dir. Kjetil Bang-Olsen, satses det beinhardt på effektivitet og leveringsdyktighet.
Som del av et konsern utfører GMC Maritime en stor del av arbeidet sammen med andre divisjoner i GMC-gruppen, og dette kommer i økende grad til og rendyrkes.
Under ledelse av nyansatt konsernsjef Gunnar Magne Christensen Jr, skal GMC-gruppen fremover i større grad fremstå som ètt selskap i tillegg til at nye organisatoriske prinsipper skal innføres. Det interne samarbeidet og logistikken blant foretakene i gruppen er fra før på plass, men i tiden fremover skal prinsipper fra Lean Management implementeres i driften. GMC ønsker at kundene skal møte en mer oversiktlig bedriftsstruktur og samtidig bli belønnet med enda bedre service og høyere effektivitet.
Men når GMC Maritime og resten av konsernet stadig søker å forbedre effektiviteten, skal det aldri skje på bekostning av HMS. I følge Bang-Olsen er HMS et svært viktig satsingsfelt for verftet, og ambisiøse mål og rutiner er satt for å sikre helsen og trivselen til de ansatte. Det blir utført analyser, oppfølginger av skaderapporter, samtaler og andre direkte tiltak rettet mot å unngå hendelser på arbeidsplassen.
Videre blir det gjennomført miljøundersøkelser hver fjerde måned, og disse gir inntrykk av at de ansatte trives i arbeidet sitt ved GMC Maritime. Tore Andersen tror det er viktig at de ansatte alltid møter nye typer utfordringer, og at de samtidig har en viss valgfrihet i tilknytning til egen arbeidsdag.

Mange utfordringer
Til tross for strømlinjeforming og effektivisering av arbeidet, står utfordringene i kø for GMC Maritime. Som de fleste andre i maritim sektor fikk også dette verftet merke nedgangskonjunkturen i kjølvannet av finanskrisen. Resultatet var redusert ordreinngang og et par runder med permitteringer.
Likevel vedvarte ikke problemene, og i dag har verftet igjen stabilisert sysselsettingsforholdene og ser positivt på fremtiden. Karakteristisk for dagens marked er imidlertid at mens kontraheringsviljen for nybygg er økende, har den ennå ikke materialisert seg i så mange kontrakter. Dette betyr at tradisjonelle nybyggingsverft i en periode kan bli konkurrenter til GMC Maritime. Denne situasjonen tror likevel ikke Andersen vil medføre de største konsekvensene. GMC har rendyrket reparasjon- og ombyggingsvirksomheten, og lært seg å tjene penger på det. Dette mener han i mindre grad gjelder nybyggingsverftene, som i flere tilfeller også mangler de nødvendige fasilitetene.
En av de største utfordringene verftet møter, er imidlertid minst like kulturbetinget som konjunkturbetinget. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft fortsetter å være en stor utfordring. Med komplekse oppdrag og krevende tidsfrister er verftet avhengig av sine ansatte, men å finne dyktige industriarbeidere er ikke en lett oppgave i norske bystrøk. Selv om innleid arbeidskraft kan løse mange utfordringer, behøver GMC på lik linje med andre verft en stabil ryggrad av ansatte, spesielt arbeidsledere.
Tore Andersen forklarer at det blir satset mye på lærlinger, og at disse gjerne blir rekruttert fra utkantstrøkene. Men på linje med annen arbeidskraft, er også lærlingene vanskelig å nå. Verftet ønsker til enhver tid å ha fem-seks lærlinger, men selv et så lavt antall er krevende å opprettholde. Byungdommen ønsker ikke å gjøre slikt arbeid, og fra utkantstrøkene må ofte GMC konkurrere mot andre industribedrifter som ønsker sine egne lærlinger.

Muligheter i fremtiden
Med høyt kostnadsnivå og korte ordrehorisonter er det viktig å identifisere nye muligheter i markedet. GMC Maritime håndterer i utgangspunktet mange former for vedlikehold, reparasjoner og ombygginger. Typiske oppdrag kan være motoroverhalinger, mobilisering og demobilisering, oppgradering av DP eller sveising av sprekker i gamle bøyelastere. Men her hjemme og internasjonalt finnes det flere muligheter som konsernet kan nyttegjøre seg av.
Tore Andersen tror blant annet det finnes gode muligheter nordover. Etter hvert som flere og flere offhoreaktører iverksetter prosjekter i disse områdene, skaper det nye behov for ombygginger og tilpasninger av eksisterende tonnasje. I tillegg til dette medfører stadig strengere miljøkrav behov for ettermontering av nytt utstyr, og Andersen ser fremtidige muligheter både i gassmotorer, NOx-rensing og brenselceller.
I fjor var også GMC Maritime først ute med ettermontering av ballastrenseanlegg, noe som fra 2016 skal være installert i alle fartøyer med ballastvann. Til og med vedlikehold av vindmøller kan være et aktuelt forretningsområde for det fleksible Stavanger-verftet.

DEL