Livbåtprosjektet anbefaler nye setebelter og seter

Rapportene fra Oljeindustriens Landsforbund (OLF) om nye akseptkriterier for G-belastninger i frittfall-livbåter anbefaler setebegrensninger i de fleste frittfall-livbåtene på sokkelen. Rapportene slår fast at nye seter og setebelter vil redusere faren for skader på passasjerene i dropp betraktelig.

Nye setebelteløsninger er testet ut på dukker i Nederland. Livbåtprosjektet har sendt Human Load Level-rapportene til myndighetene, fagforeningene og de andre representantene i Livbåtnettverket. De enkelte selskapene har allerede innført seterestriksjoner i livbåtene etter anbefalingene i rapportene.
Industrien jobber målrettet for å sikre at de ansattes sikkerhet blir ivaretatt og for å opprettholde produksjonen så langt det er mulig.
Kvalitetsikringen av rapportene pågår ennå. Eventuelt utestående arbeid blir tatt med videre i Livbåtprosjektet.

Undersøkt
Rapportene omhandler fem av 16 livbåttyper, omtrent 173 av 212 båter. De fem båttypene er de som gir høyest G-belastninger og de det finnes flest av på sokkelen.
For de båtene som ikke er undersøkt, er det utarbeidet matriser basert på den nye kunnskapen fra rapportene og på akselrasjonsverdiene fra de opprinnelige godkjenningstestene.
Det blir konkludert med at dagens setebelter i livbåtene tilfredsstiller ikke de nye kravene og må skiftes. Produsentene er i gang med å designe nye fem-punktsbelter. Utskiftningen av beltene betyr i mange tilfeller at også setene må skiftes ut. Arbeidet vil bli utført offshore.
De medisinske ekspertene anbefaler også at hodestropp, som finnes på noen båter, bare blir brukt sammen med nye belter. For at hodestroppen skal kunne brukes, må den plasseres lenger nede enn i dag; det vil si over øynene og ikke pannen. Livbåtprosjektet vil utarbeide en plan for et utskiftningsprogram.

Helsekrav
Rapporten anbefaler at helsekravene for offshorearbeider blir vurdert opp mot funnene i studien. Dagens krav tar ikke hensyn til at noen mennesker kan være mer utsatt for skade enn andre mennesker.
Dette kan for eksempel gjelde folk med alvorlige muskel- og skjellettlidelser. Det mangler også inngående kunnskap om hvordan gravide vil tåle et dropp. Derfor anbefaler rapporten at det blir tatt en gjennomgang av hvorvidt gravide skal jobbe offshore kortere enn til uke 28 i svangerskapet, som er grensen i dag.
Rapportene bemerker også kroppsvekt kan ha betydning for om folk er egnet til å evakuere en innretning i frittfall-livbåter.

DEL