Kystverket vil overvåke giftskip

Et av giftskipene fullastet med giftige kjemikalier. Foto: FFI.

Det har blitt avdekket 54 vrak i havdypet i Skagerrak, hvorav 36 er relatert til dumpingen av kjemiske stridsmidler, blant annet livsfarlige miljøgifter som sennepsgass og arsene. Kystverket har nå fått oppdatert informasjon om vrakene som er dumpet i havet utenfor Arendal, og foreslår at giftvrakene bør overvåkes. Det går fram av en redegjørelse fra kystdirektør Kirsti Slotsvik, som Skipsrevyen har fått tilgang til.

Etter den andre verdenskrig ble det dumpet store mengder kjemiske stridsmidler i granater og flybomber i dumpefelt blant annet i Østersjøen og i Skagerrak. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra Kystverket gjennomført omfattende kartlegging av dumpefeltet i Skagerrak mellom Danmark og Norge i 2015 og 2016 ved hjelp av det avanserte, autonome undervannsfartøyet «Hugin».

Har fått ny informasjon

Onsdag 18. oktober fikk Fiskerlaget Sør oppdatert informasjon sammen med offentlige, berørte etater i under et informasjonsmøte hos Kystverket i Arendal.

54 skip

Det har blitt avdekket 54 vrak i havdypet i Skagerrak, hvorav 36 er relatert til dumpingen av kjemiske stridsmidler. Metoden som ble benyttet til dumpingen var å laste de kjemiske stridsmidlene i utrangerte handelsfartøyer som så ble senket i dumpefeltet på ca 600 m dyp. Undersøkelsene viser at skipene som ble dumpet etter andre verdenskrig ligger så dypt at det er lite fiskeaktivitet i området. Dette står i kontrast til forholdene for dumpede vrak i Østersjøen, der de ligger på betydelig grunnere vann. Her har fiske ført til at kjemiske stridsmidler har blitt med fangsten opp, og at fiskere og havnearbeidere har kommet i kontakt med det. Så vidt Kystverket kjenner til har dette ikke skjedd med norske fiskere. Hvis dette allikevel skulle skje har Kystverket laget en veiledning og tiltaksliste til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler. Denne er tilgjengelig på Kystverkets nettsider.

Miljøgifter som kan opptas i næringskjeden

FFI har gjennomført en risikovurdering knyttet til den dumpede kjemiske ammunisjonen i Skagerrak basert på undersøkelsene i 2002, og har utarbeidet et eget faktaark om kjemisk dumpet ammunisjon som er tilgjengelig på nett. De opplyser at det ikke er mulig at de kjemiske stridsmidlene som ble funnet kan flyte opp til overflaten siden de har større tetthet enn sjøvann. Det er heller ikke kjent at sennepsgass tas opp i næringskjeden i noen særlig grad. Noen av stridsmidlene inneholder arsenhodlig materiale som kan bioakkumuleres, og fra Kystverkets sider er vi derfor mest opptatt av dette. I forbindelse med undersøkelsene i 2015 og 2016 ble det også tatt prøver av sedimenter og biota, men disse analyseresultatene vil ikke være ferdige før mot slutten av 2017.

Bør overvåkes

Gjennom arbeidet FFI har gjort, med støtte fra Kystverket, er det avdekket at det opprinnelige dumpefeltets posisjoner var tilnærmet ubrukelige. Nå er kunnskapen om vrakene langt bedre og Kystverket har derfor i høst anbefalt Sjøkartverket om å oppdatere dumpefeltets grenser i sjøkart og nautiske publikasjoner. Det er lite som tyder på at feltet i dag representer en akutt miljøfare men identifiserte nedbrytningsprodukter som ulike arsenforbindelser bør overvåkes i en fremtidig oppfølging av dumpefeltet.

DEL