– Kystverket på feil kurs

Illustrasjonsfoto
Maritimt Forum er sterkt forundret over Kystverkets forslag om å øke losgebyret og sikkerhetsgebyret med henholdsvis 13 og 7,3 prosent. – Helt ute av kurs i forhold til Regjeringens maritime strategi, sier daglig leder i Maritimt Forum, Jørn Prangerød. Han mener Kystverket i stedet bør gjennomføre effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak for å erstatte det forventede inntektstapet.

Dersom Kystverkets forslag blir vedtatt vil sjøtransportens konkurranseevne bli svekket i forhold til landtransport. – Dette harmonerer dårlig med Soria Moria-erklæringens målsetting om mer gods fra vei til sjø, sier Prangerød. Han kan vanskelig forstå at de store økningene i brukerfinansieringen bygger opp om de politiske målene i regjeringens maritime strategi, ”Stø kurs”, der det blant annet heter at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransport.

Kystverket begrunner gebyrøkningene med forventet reduksjon i sjøtransporten neste år. Maritimt Forum frykter at økningene i 2009 vil føre til ytterligere nedgang året deretter, som følge av svekket konkurranseevne, igjen da etterfulgt av nye gebyrøkninger for å kompensere for Kystverkets inntektsfall.

– Så lenge lostjenestens kostnader er noenlunde faste, uavhengig av trafikk, kan det umulig forsvares å øke losgebyret utover forventet lønns- og prisjustering, sier Prangerød, som også har bedt Kystverket vente med prisendringer til det varslede arbeidet med å gjennomgå de totale avgifter og gebyrer for sjøtransporten foreligger. For å nå målsetningen om å flytte mer gods fra vei til sjø må man se på hele måten infrastrukturen på sjøen finansieres på, avslutter Prangerød.

DEL