Kompetanse er hovedsatsing for Bergens Rederiforening

Øystein Meland, daglig leder i Bergens Rederiforening. Foto: Skipsrevyen
Det er riktig at Bergen har klart seg utmerket som sjøfartsby i over hundre år, vi har lønnsomme og risikovillige rederier og en næring i verdensklasse. Men skal vi utvikle oss videre og takle fremtidens utfordringer i skipsfarten, trenger vi sterke maritime kompetansemiljøer – også i bergensregionen. Vi kan ikke bare se i speilet, men se fremover.

Det er med interesse vi leste Stig Ottesens kommentar ”Bergen som sjøfartsby: «Hva er egentlig problemet?” på nettsidene til Skipsrevyen 8. oktober 2009 (les art. her, red’s anm.).

Ottesen kommenterer problemer med skipsfartsbyen Bergen, som BI-professor Torger Reve og Maritimt Forum Bergensregionen skal ha skissert den senere tid i media og på møter. Bergens Rederiforening er kjent med Torger Reves syn på det maritime næringslivet i bergensregionen, og vi er også kjent med arbeidet til Maritimt Forum Bergensregionen. Vi kan ikke se at utspillene og kommentarer fra Maritimt Forum Bergensregionen og Torger Reve er «oppramsing av problemer», vi opplever tvert om at de tar opp reelle utfordringer som næringen i bergensregionen står overfor fremover. Det at rederiene ikke er navet i Reves teoretiske modell, er noe vi selvsagt kan diskutere, men det går på den teoretiske modellbeskrivelse. Reve sammenligner oss med andre regioner som han hevder er mer maritimt synlig enn bergensregionen, men han er tydelig på hvilke muligheter denne bergensregionen har.
Dette er konstruktive innspill som vi skal lytte til, og ikke bare «være oss selv nok».

Bergens Rederiforening har de siste årene hatt en tydelig strategi, og kompetanse er ett av våre hovedsatsingsområder. Foreningen og våre medlemmer er helt klar på at vi skal styrke arbeidet med videre kompetanseutvikling, utdanning og forskning i regionen. I 2005 ble det gjennomført en kompetansekartlegging blant rederiene i Bergen, og det viste seg at det vil være et stort generasjonsskifte av nøkkelpersonell på landsiden de neste 5 – 10 årene, spesielt innenfor tekniske fag og operasjon.

Våre medlemmer har tatt dette på alvor, og i 2006 ble det derfor etablert et spesielt traineeprogram kalt ”Shippingtrainee” av og blant rederiene i Bergen. Hensikten var å få inn unge, godt utdannende mennesker i rederiorganisasjonene. Programmet har vært en suksess og nær 30 personer har vært gjennom opplegget. Det er selvsagt utfordringer å opprettholde dette når vi opplever finanskrisen, men vi har et langsiktig fokus på kompetanseutvikling.

Bergens Rederiforening er også positiv til prosjektet ”Global Maritime Knowledge Hub”, et samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Nettverk. Målet er å etablere 20 nasjonale gaveprofessorater som er finansiert av private aktører. Bergens Rederiforening ønsker å bidra til utvikling av de maritime utdannings- og forskningstilbudene i bergensregionen, og prinsipielt besluttet å gi støtte til et gaveprofessorat. Vi har ikke tatt stilling til hvilket miljø vi ønsker å støtte, for formen og formålet må klargjøres, og de økonomiske parametre være på plass.

Bergens Rederiforening er en regional forening av Norges Rederiforbund, og mange våre medlemmer er også medlem av Rederiforbundet. På en rekke viktige strategiske områder arbeider vi mot samme mål, blant annet innen kompetanse og miljø. Rederinæringen nasjonalt og internasjonalt står overfor store utfordringer, spesielt på miljøsiden. Skal vi oppnå vår ambisiøse miljøvisjon om nullutslipp til sjø og luft, så må vi satse mye på forskning og kompetanseutvikling, også i bergensregionen.

En av løsningene er å styrke utdannings- og forskningsmiljøene i regionen. Vi tror at et tettere samarbeid mellom rederiene i regionen og utdanningsinstitusjonene kan være positivt i det å utvikle rederiene til å bli enda bedre og fremtidsrettede organisasjoner, hvor vi i fremtiden skal leve av vår spisskompetanse, oppsamlet gjennom mange års erfaring. Som konkret eksempel nevnes at våre medlemmer fått henvendelse fra Høgskolen i Bergen om å bidra med hovedoppgaver til neste års studenter, som vi stiller oss meget positive til.
Vi setter pris på at Skipsrevyen setter utdanning og forskning i bergensregionen på dagsorden, men er ikke helt enig i noen av konklusjonene. Skipsfarten i Norge har gjennom tidene vært i front når det gjelder forskning og utvikling. Det er derfor vi har oppnådd vår internasjonale status. Det å bastant fastlå at at forskning ikke er lønnsom, er et for kortsiktig syn som vi ikke er enige i, ettersom vi må tenke langsiktig. Det er den «såing» som forskningen har stått for som gjør at vi i fremtiden kan «høste». Det er viktig at Universitetene driver med grunnforskning, det er grunnlaget for hele vår videre eksistens på alle områder. Det er også viktig at det blir drevet anvendt forskning innenfor ulike fagområder. Innenfor maritim næring er Marintek i Trondheim ledende, og deres forskning er helt avgjørende for vår næring. I bergensregionen har vi også sterke fagmiljøer som ønsker å utvikle seg videre. Skal fagmiljøene utvikle seg, så må også næringen bidra med forskningsmidler.

Bergens Rederiforening arbeider tett sammen med Maritimt Forum Bergensregionen og vi ser behovet for en storstilt satsing på å styrke de maritime utdannings- og forskningsmiljøene i regionen. Det vil komme næringen, FoU-miljøene, Skipsrevyen og regionen til gode.
Oppsummert er vår budskap følgende: Vi skal ikke glemme hvor vi kommer fra, det er kjernekunnskap og erfaring oppsamlet gjennom mange år som gjør at næringen har lykkes og er fortsatt verdensledende, men vi kan ikke hvile på lauvbærene. Vi må aldri være fornøyd, men må videreutvikle oss fremover. Ellers vil ikke Bergen om 20-30 år ha sin posisjon som ledende skipsfartsby. En ambisiøs målsetting om fortsatt å være ledende krever samarbeid, lytte til konstruktive innspill, og bygge videre ut vår grunn- og spisskompetanse.

Bergens Rederiforening
Øystein Meland
Daglig leder

DEL