KNM «STEIL»

KNM «STEIL» ble levert til Forsvarets logistikkorganisasjon fra Umoe Mandal AS den 30. juni 2011 som byggenummer 17. Gudmor for anledningen var Inger Lise Hansen.

Dette er det tredje fartøyet i Skjold-klassen og etterfølger KNM «Storm» og KNM «Skudd». Mens KNM «Storm» var det første seriefartøyet i Skjold-klassen, var det første fartøyet i klassen KNM «Skjold» (P960) som ble sjøsatt første gang i september 1998, som et forseriefartøy/prototype.
Man må tilbake til 28. september 2003 for å finne tidspunktet for kontraktsunderskrivelse for bygging av Skjold-klassen. KNM «Storm» ble påbegynt en tid etter dette og ble sjøsatt 30. oktober 2006. De tre siste fartøyene er KNM «Glimt» og KNM «Gnist», samt “nye” KNM «Skjold».
Skjoldklassen kjennetegnes av stor fart, høy mobilitet, rask reaksjonsevne og kraftig slagkraft. Fartøyene er konstruert for å operere i kystnære farvann og er velegnet for overflateoperasjoner både sensor og våpenmessig. Skjoldklassen er svært tilpassningsdyktig og har et stort bruksfelt både nasjonalt og internasjonalt.
MTB-våpenets primære oppgaver i fredstid er troverdig tilstedeværelse, overvåkning og suverenitetshevdelse i norsk territorium og kystnære farvann under norsk jurisdiksjon. De svært mobile fartøyene er godt egnet til deltakelse i søk- og redningsaksjoner og kan yte bistand til spesialstyrker i kystsonen.
I en krigssituasjon skal MTB-våpenet utføre overflateoperasjoner for å opprettholde kontroll i kystsonen, samt bidra til forstyrrelse av fiendtlige styrker.
MTB-våpenet besitter en internasjonalt etterspurt kapasitet. Norske MTB-er har tidligere deltatt i Natos operasjon Active Endavour og deltok i 2006/2007 som en del av det maritime elementet i Unifil 2 utenfor kysten av Libanon.
MTB-våpenet vil i fremtiden bestå av seks topp moderne fartøy i Skjoldklassen. Den nye Skjold-klassen vil inngå som en del av Forsvarets innsatsstyrke Sjø, i tillegg til at de vil delta i Natos responsstyrke.
MTB-våpenet består av en stab og et treningssenter i tillegg til fartøysbesetningene med 21 personer per fartøy. Våpenstabens viktigste funksjoner er å koordinere og lede virksomheten i MTB-våpenet på et overordnet nivå. Staben tar seg av lokal økonomi-, materiell-, og personellforvaltning.
Treningssenteret har som oppgave å lære opp og kvalitetssikre våpenets personell og fartøyer, slik at disse er i stand til å løse pålagte oppdrag hjemme og ute.

Skjold-klassen
er ikke bare en høyteknologisk krigsmaskin som er designet for moderne militære konflikter. Den vil også være et anvendelig verktøy for å sikre norske interesser, forpliktelser og rettigheter i våre ressursrike havområder. I forbindelse med dåpen av KNM «Storm» uttalte Generalinspektør i Sjøforsvaret, Haakon Bruun-Hanssen blant annet:
– Fartøyene vil kunne operere alene som selvstendige plattformer eller som integrerte enheter i en maritim styrke. De vil primært operere langs norskekysten og i nordområdene, men vil også være både relevant og ettertraktet i maritime operasjoner i andre farvann. Også internassjonalt som for eksempel anti pirat operasjoner i Adenbukten. Og videre – KNM Storm og Skjold-klassen har kapasitet og et militært potensial som langt overgår det de tidligere MTB-ene hadde, noe som gjør det naturlig å endre typebetegnelse til korvetter for disse fartøyene, når de nå blir tatt inn i operativ tjeneste, sa Bruun-Hanssen.
Skjold-klassen vil være en av bærebjelkene i det militære forsvaret av Norge gjennom sin evne til å drive nettverksbassert krigføring (NBF). Fartøyene kan ved hjelp av datalinker sømløst operere sammen med blant annet fregatter, kampfly og NH90. Fartøyene vil kunne operere i et NBF-system med NATO-allierte på lik linje som med norske enheter.

KNM «STEIL»
KNM «STEIL»s oppgaver er fredsoperative, inkludert oppdrag i utlandet. Fartøyet er utstyrt med Naval strike missiles og Mistral luftvernmissiler.

Hoveddata:
Lengde o.a. 47,50 m
Bredde 13,50 m

Diverse
Fartøyets fremdriftsmaskineri utgjøres av fire gassturbiner fra P&W, to med ytelse på 2000 kW og to på 4000 kW hver. Motorene driver to vannjet-anlegg. Hjelpemaskineriet består av to MTU motorer hver på 275 kW, og to MTU motorer hver på 735 kW ugjør løftemaskineriet. Hastigheten kommer opp i over 60 knop, og med 42 knops speed er fartøyets rekkevidde 800 nautiske mil.
Redningflåtene ombord er av Viking fabrikat. KNM «STEIL» vil seile med et mannskap på 15/18 personer.

Umoe Mandal er designet for å bygge krigsskip. Her er mineryddingsfartøyene bygget, og 14 MTB’er av Hauk-klassen er blitt oppgradert. Fremover skal verftet levere de tre fartøyene som nevnt ovenfor.

DEL