Internasjonal fagkonferanse innen fiskeri-, fartøy- og redskapsteknologi

For annen gang arrangeres Nor-Fishing Technology Conference 11 – 12 august 2008. Den første konferansen ble arranger i 2006. Konferansen arrangers i et samarbeid mellom NTNU, Havforskninsinstituttet, SINTEF og Stiftelsen Nor-Fishing.

Fiskerinæringen internasjonal og nasjonalt, står overfor store utfordringer og har behov for intensivert produksjon av ny kunnskap, kompetanse og innovasjoner. For Norge som teknologi- og fiskerinasjon er det av stor betydning at vi kan posisjonere oss internasjonalt. Denne konferansen vil bidra til å befeste norsk fiskeriteknologi og forskningens posisjon internasjonalt.

”Konferansen tar sikte på å tilby et bredt faglig forum for fagfolk fra hele verden,” sier leder for konferansen, Torgeir Edvardsen i SINTEF Fiskeri og Havbruk. ”I 2006 klarte vi å etablere et slikt forum for kunnskapsutveksling og faglig diskusjon mellom fagfolk som ønsker å bevare det marine miljøet, forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø i fiskeflåten, effektivisere utnyttelsen av innsatsfaktorene (biomasse, energi, kapital og arbeidskraft), produsere trygg mat og oppnå lønnsomhetsforbedringer. Årets konferanser vil bringe dette arbeidet videre og forhåpentligvis utvide det globale forumet.”

Blant de temaer som skal tas opp, er overkapasitet i verdens fiskeflåte, som ifølge FAO er ett av de mest sentrale problemer i dagens næring. Energiproblematikken er også kommet skarpt i fokus etter den siste tids kraftige økninger i oljeprisene. ”Og ikke minst er vi opptatt av en bedre utnyttelse av de ressursene som blir tatt opp av havet,” sier Edvardsen.
Flere detaljer om konferansen, samt påmeldingsskjema, finnes på nettsiden www.nftc.no.

DEL