IMO 60 år

I år er det 60 år siden FNs skipsfartsorganisasjon, International Maritime Organization (IMO), ble etablert. IMOs hovedoppgave er å sørge for sikkerheten til sjøs og hindre forurensning av havmiljøet. Organisasjonen forvalter et stort antall konvensjoner, samt ikke-bindende regelverk som koder, anbefalinger etc.

Det er et mål i norsk skipsfartspolitikk å holde en høy profil i IMO og å være en pådriver i organisasjonen. Her kan du se IMOs nye informasjonsbrosjyre.

IMO har et stort antall komiteer og underkomiteer som tar seg av hver sine områder:

– Maritime Safety Committee (MSC) er den eldste og tar seg av sjøsikkerhet.

– Marine Environment Protection Committee (MEPC) ble opprettet i 1973 og tar seg av miljøspørsmål.

– Legal Committee ble opprettet i 1967 og tar seg av juridiske spørsmål innenfor skipsfarten.

– Technical Co-operation Committee tar seg av teknisk bistand, spesielt mot utviklingsland.

Facilitation Committee har ansvar å sørge for at reguleringene innen sjøfarten implementeres og etterleves så enkelt som mulig.

I tillegg kommer en rekke underkomiteer som sorterer under MSC og MEPC.

Vedlagt pdf-fil med IMOs nye informasjonsbrosjyre.

DEL