Hydrogen og brenselceller er tema i Skipsrevyen

Prinsippskisse for hydrogen installasjon. Ill.: CMR Prototech

En teknologirevolusjon er på gang innen landbasert og maritim transport med overgang til elektriske fremdriftssystemer og rene energibærere. Dette er tema i den utgaven av Skipsrevyen som nå er på vei til abonnentene.

Rederier, verft og øvrig industri må vurdere risikoelementet ved å investere i konvensjonell teknologi. Paris-avtalen og strengere regelverk gjør at det vil være stor usikkerhet knyttet til kostnad for karbonutslipp på lengre sikt.

Utviklingen har i de siste årene vært knyttet til bruk av batterier både til «peak shaving» og fremdrift. Men batteriteknologi alene har også begrensninger, blant annet knyttet til ladetid og tilgjengelig kapasitet i strømnett, samt vekt og volum.

Vurderinger næringen må gjøre er å ta innover seg de muligheter som hydrogen- og brenselcelleteknologi gir. Med lavere vekt og kortere fylletid vil disse komplementere rene batterielektriske løsninger, og kan i kombinasjon muliggjøre nullutslipp for en langt større andel fartøy og operasjoner enn dagens tilgjengelige teknologi.

I mars-utgaven av Skipsrevyen leser du mer om temaene LNG, batteri og hydrogen. Du kan kontakte oss på abo@skipsrevyen.no.

 

 

 

DEL