Historisk vedtak om utslipp fra skip

Illustrasjonsfoto
Norge har fått gjennomslag i FNs skipsfartsorganisasjon, IMO, for nye og strenge krav som skal redusere luftforurensning fra skip. I praksis innebærer de nye reglene at skip innen få år ikke lenger kan gå på den sterkt forurensende tungoljen.

–Dette har stor betydning for miljøet og for skipsfarten. Her har Norge fått gjennomslag for regler som får følger for hele verdensflåten, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

De nye kravene berører både svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx), som bidrar både til helseplager for dem som bor ved havnene og til forsuring av skog og vann.

Vedtaket i IMO, som ble gjort fredag 4. april, består av mange elementer, og de viktigste er:

• Svovelutslippene skal reduseres gjennom at svovelinnholdet i bunkersolje som blir brukt i Nordsjøen og Østersjøen reduseres fra 1,5 prosent til 0,1 prosent i 2015.

• Globalt skal svovelinnholdet ned fra 4,5 prosent til 0,5 prosent i 2020. Dette kravet kan bli utsatt til 2025 hvis det ikke finnes tilstrekkelig lavsvovelolje

• Skip som bygges etter 2011 skal ha 15-20 prosent lavere NOx-utslipp enn i dag. Skip som bygges etter 2016 skal redusere utslippene med 80 prosent i spesielt sårbare områder.

–Dette betyr at tungolje blir faset ut som drivstoff på skip, og det blir brukt renere drivstoff. Dette har vært viktig for Norge. Utslippene til luft går ned, og det blir mindre forurensning hvis det skulle skje et skipshavari nær land, sier Solheim.

Les mer på Miljøverndepartementets hjemmesider.

DEL