Har redegjort for sikkerheten knyttet til gassfergene på vestlandet

M/F «BERGENSFJORD»
Sikkerheten er ivaretatt på de 5 gassfergene som Dagbladet i helgen beskrev som utrygge. Dette viser en redegjørelse som Sjøfartsdirektoratet har sendt Nærings- og handelsdepartementet.

Sjøfartsdirektør Rune Teisrud har i redegjørelsen gått inn på de forhold som i media ble fremstilt som kritikkverdige og som i følge oppslagene medførte en dårlig sikkerhet for mannskap og passasjerer. Selv om direktoratet har vært trygg på at sikkerheten har vært ivaretatt, var det hensiktsmessig med en gjenomgang for å understreke at vi tar sikkerheten på alvor. Sjøfartsdirektoratet har også vært i kontakt med Fjord 1, rederiet som drifter fergene, for å få deres kommentar til de kritiske påstandene som kom frem i media. – Som vi også presiserte søndag 30. mars, så kan det ikke settes en sammenheng mellom midlertidige sertifikater og dårlig sikkerhet. Sjøfartsdirektoratet utsteder aldri sertifikater, midlertidige eller permanente, uten at sikkerheten er ivaretatt, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud.

Kort om redegjørelsen:
Midlertidige sertifikater
Bruk av midlertidige sikkerhetsstyringssertifikater er ikke i strid med ISM-koden, som også åpner for at en i særlige tilfeller også kan forlenge de midlertidige sertifikatene med inntil 6 måneder. Midlertidige sikkerhetssertifikater er ikke nevnt i gjeldende forskrift, men er en praksis som er regulert i våre interne prosedyrer. Alle besiktelser er gjennomført for gassfergene med tilfredsstillende resultater.

Stabilitet
For Mastrafjord og de øvrige fire gassfergene har Sjøfartsdirektoratet mottatt og kontrollert endelige stabilitetsberegninger. I dette ligger det at krengeprøve er avholdt og godkjent, og at de foreløpige stabilitetsberegninger er oppdatert med hensyn til resultatene fra krengeprøven. Gassfergenes intatkstabilitet ligger hele fem ganger over det som er minimumskravene for slike skip. I tillegg tilfredsstiller alle skipene de spesielle kravene kalt ”værkriteriet” (”severe wind and rolling”). Disse setter strenge krav til at skipet skal tåle å bli utsatt for bølger og vind rett fra siden. Alle gassfergene tilfredsstiller disse spesielle kravene med gode marginer. Alle gassfergene tilfredsstiller videre kravene til vanntett inndeling/skadestabilitet som gjelder for SOLAS-skip.

Kullosdektektorer
Det er ikke krav om kullosdetektorer på lukkede bildekk. Nødvendig sikring mot høye kullosverdier ivaretas av strenge krav til utskifting av luft. Kravet er at luften skal byttes ut minst 10 ganger per time under overfart og minst 20 ganger per time under lasting/lossing av kjøretøyer.

Åpne dører som skal være låst
Det er et krav om man skal hindre uvedkommende adgang til visse områder. Dørene omtalt i Dagbladet i helga er i følge rederiet allerede sikret slik at de ikke kan åpnes utenfra uten bruk av spesialnøkler som kun mannskapet har tilgang til.

Passasjerer på lukket dekk under overfart
Det er presisert fra Sjøfartsdirektoratet at rederiet må ivareta kravet om at det ikke skal oppholde seg passasjerer på nedre bildekk under overfart. Nylig avholdte uanmeldte inspeksjoner avdekker at mannskapet på de 5 fergene håndhever dette ulikt. Dette vil Sjøfartsdirektoratet be Fjord 1 om å innskjerpe, slik at kravet om at ingen skal oppholde seg på lukket bildekk under overfart faktisk overholdes.

Uanmeldte tilsyn
Mandag 31.mars og tirsdag 1. april gjennomførte Sjøfartsdirektoratet flere uanmeldte inspeksjoner om bord i de nevnte gassfergene. Dette ble gjort som en del av den redegjørelsen som direktoratet har sendt Nærings- og handelsdepartementet. De første tilbakemeldingene tyder på at resultatet av inspeksjonene var tilfredsstillende, men at en avventer endelig rapport. Det er uansett ikke avdekket vesentlige avvik.

DEL