Hans Petter Eikeland: – Satser på Bergen Group

Konsernsjef Hans Petter Eikeland har takket ja til fast jobb i Bergen GroupFoto: Bergen Group

Bergen Group ASA hadde i 3. kvartal 2016 en omsetning på 56 millioner kroner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger på 0,4 mill. kroner.

Den operasjonelle aktiviteten i konsernet skjer i segment Services der Bergen Group Services er motoren. Dette segmentet har i årets tre første kvartaler hatt en samlet omsetning på 179 mill. kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 14 mill. kroner.

Nå ser konsernsjef Hans Petter Eikeland frem til å sluttføre en omfattende restrukturerings- og refinansieringsprosess. – Denne prosessen er ressurskrevende, noe som også preger de konsoliderte tallene for konsernet i 3. kvartal. Vi opplever imidlertid fremdriften på de ulike prosessene i refinansieringspakken som meget tilfredsstillende, og opprettholder vår målsetting om å ferdigstille hele den omfattende prosessen innen nyttår, sier Eikeland.

Rettet emisjon

Konsernsjefen viser til at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 17. november 2016 gav sin enstemmige tilslutning til alle elementene i refinansieringsprosessen som krever formell avklaring fra aksjonærene i selskapet. Dette innebærer aksept for å gjennomføre en rettet emisjon som vil tilføre selskapet et brutto emisjonsproveny på 22 millioner.

Bak fulltegningen står de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS, samt ledende ansatte. Til sammen åtte personer fra konsernledelsen og selskapsledelsen i Bergen Group Services bidrar med totalt 7,5 mill. kr i denne emisjonen, inkludert 5 millioner fra Eikeland Holding AS som kontrolleres av konsernsjef Hans Petter Eikeland.