Hanøytangen og offshorevirksomheten solgt likevel

Anlegget på Hanøytangen.

Hanøytangen og offshorevirksomheten solgt likevel

– de nye eierne overtar i dag

Bergen Group har oppnådd enighet med Semco Maritime AS om salg av riggservice virksomheten og med Hellik Teigen AS og Hellik Teigen Eiendom AS om salg av eiendommene på Hanøytangen.

Salgssummen på NOK 245 millioner opprettholdes slik den ble fastsatt i avtalen som ble terminert for to uker siden. En sluttføring av transaksjonen forventes å finne sted innen utgangen av dagen i dag.

Bergen Group ASA annonserte en terminering av salgsprosessen 4. mai 2015. Sent i forrige uke ble forhandlingene mellom partene gjenopptatt etter initiativ fra Semco Maritime AS og Hellik Teigen AS. I løpet de siste dagene har partene lykkes i en konstruktiv avklaring på de gjenværende elementene som forårsaket terminering av salgsprosessen forrige gang. Sluttresultatet påvirker ikke den totale verdien av transaksjonen på NOK 245 millioner.

Salget av Bergen Group sin operative riggserviceaktivitet og eiendom på Hanøytangen vil derfor bli gjennomført som opprinnelig annonsert i børsmeldingen 13. april 2015. Transaksjonen baserer seg på den tidligere inngåtte aksjekjøpsavtalen mellom Bergen Group Offshore AS og Hellik Teigen AS for eiendomstransaksjon, og den tidligere inngåtte kjøpsavtalen mellom partene mellom Bergen Group Hanøytangen AS og Semco Maritime AS om salg av den operative riggservice aktiviteten.

Styreleder Magnus Stangeland i Bergen Group ASA, konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime AS og konsernsjef Ring Tore Teigen fra Hellik Teigen AS, kan alle konkludere med en konstruktiv avslutning på transaksjonen som nå i dag blir sluttført.

– Vi er glade for å kunne informere om et positivt utfall av en salgsprosess som alle tre parter har hatt en dedikert fokus for å fullføre. Når transaksjonen sluttføres i dag, har vi lykkes i å etablere et sterkt eierskap på Hanøytangen og dermed gi dette unike industriområdet en mulighet til å bli Nordsjøbassengets ledende anlegg til prosjekter, service og vedlikehold for riggmarkedet, slår de tre bedriftslederne fast i en felles kommentar.

Semco Maritime AS ser frem til å overta den operasjonelle aktiviteten på Hanøytangen:

– Vi er glade for at de utestående punktene har blitt løst, og dermed muliggjort en sluttføring av salget. Oppkjøpet er et viktig strategisk skritt for Semco Maritime knyttet til vår ambisjon om å bli Nordsjøens ledende selskap innen prosjekter, service og vedlikehold for riggmarkedet. Hanøytangen har utmerkede verftsfasiliteter og den dypeste tørrdokken i Europa. Det er en perfekt match til våre eksisterende anlegg i Esbjerg og Invergordon. Hanøytangen kompletterer således vår oppsett i Nordsjø-triangelet, og innebærer at vi kan tilby våre kunder et av de største og sterkeste riggoppgraderinger og servicetilbud i Europa, påpeker konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime AS.

– Vi ser frem til å samarbeide med Hellik Teigen, som en sterk lokal partner, om den fremtidige utviklingen av anlegget på Hanøytangen der vi ser store muligheter. Vi går inn i dette engasjementet for å etablere en sterk tredje fot i vår Nordsjø-baserte riggoppgradering og servicevirksomhet, og er trygge på at vi kan overføre kunnskap, prosedyrer og den beste praksis fra våre andre enheter og således benytte markedspotensialet til å gjøre Hanøytangen vellykket og lønnsomt, sier Steen Brødbæk.

Da den forrige salgsprosessen ble terminert 4. mai 2015, informerte Bergen Group samme dag at selskapet hadde besluttet å inngå avtale knyttet til opptak av et fulltegnet obligasjonslån på NOK 250 millioner. Denne prosessen er nå avsluttet.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og drift på Hanøytangen, er konsernets gjenværende operasjonell aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse to selskapene, med totalt 250 ansatte, hadde i 2014 samlede driftsinntekter på ca. 400 millioner kroner. Salget av Hanøytangen gjør at Bergen Group kan styrke den pågående prosessen med å videreutvikle disse selskapene og deres sterke posisjon innen industriell og maritim service, inkludert prefabrikasjon og serviceoppdrag inn mot olje- og gassnæringen. Bergen Group sitt Services-segment har i løpet av 2014 økt ordrereserven fra 45 millioner kroner til 171 millioner kroner.

Konsernet gjennomførte tidligere i år et oppkjøp av virksomheten til Fjell Industries AS som et ledd i prosessen med å forberede for videre vekst i konsernets videreførte virksomhet.

Provenyet fra transaksjonen med Semco Maritime AS og Hellik Teigen AS vil bli brukt til å redusere konsernets løpende forpliktelser, herunder nedbetaling av syndikatlån og utestående leverandørgjeld. Den totale transaksjonspris (på netto gjeldfri basis) vil bli betalt når transaksjonen lukkes («closing date»), dog med unntak av en begrenset sum som holdes deponert for å sikre ansvar overfor kjøperne.

Eiendomstransaksjonen vil resultere i følgende estimerte regnskapsmessige effekter:

* Nedskriving på ca. NOK 145 millioner tilordnet varige driftsmidler, som

allerede er hensyntatt i godkjent årsregnskapet for 2014 offentliggjort 30.

april 2015.

* Netto reduksjon på ca. NOK 20 millioner vedrørende utsatt skattefordel, som

allerede er hensyntatt i godkjent årsregnskapet for 2014 offentliggjort 30.

april 2015.

* Netto gevinst før skatt på ca. NOK 20 millioner tilordnet til avhendelse av

investering i felleskontrollert virksomhet, som vil bli regnskapsført i

kvartalsrapporten for andre kvartal 2015.

 

Salget av den operasjonelle virksomheten vil resultere i en netto gevinst før skatt på ca. NOK 30 millioner tilordnet til avhendelse av operasjonell virksomhet, som vil bli regnskapsført i kvartalsrapporten for andre kvartal 2015.