Gull til Gullestad

Tidligere fiskeridirektør Peter Gullestad i Fiskeridirektoratet ble 10. oktober tildelt H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull. Gullestad blir blant annet hedret for sin faglige tyngde og store innsats for norsk fiskeriforvaltning.

Medaljeutdelingen fant sted i Fiskeridirektoratet i påsyn av etatens rundt 200 ansatte i Bergen. Det var assisterende fylkesmann Rune Fjeld som overrekte fortjenstmedaljen på vegne av H.M. Kongen. I sin tale til Gullestad fortalte Fjeld blant annet om Gullestads karriere i Fiskeridirektoratet.

– Du begynte her som førstekonsulent, og har deretter gått karrierestigen som kontorsjef, avdelingsdirektør og assisterende fiskeridirektør, før du i 1996 ble utnevnt til fiskeridirektør. Som fiskeridirektør har du fungert i to åremålsperioder, inntil du gikk av 30. september i år, sa Fjeld.

Omfattende prosesser
Han fremhevet Gullestads store faglig tyngde og pekte på at han har stått i spissen for gjennomføringen av en rekke sentrale omlegginger innen norsk fiskeri- og havbruksforvaltning.

– I din tid som direktør er fiskeriforvaltningen omlagt slik at alle viktige kommersielle fiskerier i dag er deltakerregulert. På havbrukssiden har du de senere årene hatt viktig fokus på å redusere uønsket rømming fra oppdrettsanlegg og å øke miljøbevisstheten blant aktørene i næringen. Også her har du fremstått som klar, tydelig og uredd, og du har vist evne til å kunne omsette politiske signaler til handling, sa Fjeld.

God ambassadør
Også Gullestad sitt internasjonale engasjement ble omtalt. Gjennom hele 23 år har Gullestad vært medlem i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, som årlig forhandler om fordeling av felles fiskeressurser mellom Norge og Russland. Kommisjonen diskuterer også sentrale utfordringer i det norsk-russiske fiskerisamarbeidet.

Åpen dør
Gullestad har ledet direktoratet gjennom flere store omorganiseringsprosesser. For eksempel har omorganiseringen av Fiskeridirektoratets ytre tjenestegren, hvor nær to tredjedeler av etatens ansatte arbeider, vært krevende.

Avslutningsvis fortalte Fjeld om de ansattes tilbakemelding om at Gullestad har vært en sjef som har drevet lederskap med «åpen dør» og med tid til alle som måtte ha noe på hjertet.

– Fra alle hold er det gitt klart uttrykk for at et viktig suksesskriterium for ditt virke som leder, har vært den store omsorg du har vist alle i organisasjonen, avsluttet Fjeld.

Stolt og beæret
Peter Gullestad var stolt og beæret over å motta H.M. Kongens høye utmerkelse. Han så påskjønnelsen først og fremst som en anerkjennelse for det han har bidratt til for å øke bærekraften i fiskeri- og havbruksnæringen.

– Det er imidlertid mange som har vært delaktige i dette viktige arbeidet. Når vi samtidig vet at de oppgavene vi er satt til å gjøre har et langsiktig perspektiv, ser jeg på utmerkelsen som en viktig spore for det videre arbeidet etaten er satt til å utføre på vegne av samfunnet, sa Gullestad.

DEL