– Godt nytt for maritime leverandører

På sikt vil e-Navigasjon forbedre navigasjonssystemer ombord i skip og bidra til økt sjøsikkerhet (Foto: Primar).
FNs sjøsikkerhetsorgan IMO slo i forrige uke fast at et fremtidig e-Navigasjonskonsept skal utvikles basert på allerede eksisterende standarder og utstyr. Konseptet skal føre til sikrere navigasjon og mer effektiv skipstrafikk.

– Dette er godt nytt for maritim leverandørindustri, spesielt i Norge hvor denne industrien på mange områder er blant de ledende i verden. IMO legger opp til at man skal ta utgangspunkt i eksisterende utstyr og standarder om bord og på landbaserte systemer, før en går videre med utvikling av ny teknologi og endring av eksisterende internasjonale standarder. Dette medfører at konseptet har fått et mer praktisk utgangspunkt, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Hagen var en av deltakerne på møtet i COMSAR, IMOs underkomité for Radiokommunikasjon og søk og redningstjenester, som i London i forrige uke diskuterte utvikling av et av IMOs mest viktigste satsingsområder, e-Navigasjon.

Baseres på viktige prinsipper
Viktige prinsipper innenfor e-Navigasjon er standardisering, klare prosedyrer og effektiv trening både om bord og på land. Systemer om bord i skip og på landstasjoner skal ses i en felles sammenheng. Mindre fartøy vil også komme inn under e-Navigasjonskonseptet.

Konseptet innebærer en forenkling av prosedyrer og etablering av felles standarder. Bruk av integrert teknologi om bord og på land, og standardisering av regelverk og prosedyrer vil på verdensbasis bedre sjøsikkerhetsregimet.

Omfattende utvikling
E-Navigasjon, som både kan stå for forbedret eller elektronisk navigasjon, ser på utvikling av et felles maritimt informasjonssystem som omfatter informasjon fra både skip og landstasjoner, som for eksempel trafikksentraler, hovedredningssentraler og havner. Det innebærer også automatiserte og standardiserte rapporteringsfunksjoner. Ikke minst skal det også legges til rette for brukervennlig informasjonsverktøy for risikoanalyser, samt effektive og robuste kommunikasjonssystemer mellom skip og land.

Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet er sentrale bidragsytere i arbeidet i IMO, som tar sikte på å presentere en helhetlig strategi for e-Navigasjonkonseptet i slutten av året.

DEL