Glede over en fornuftig NOx-avtale

Så tok Regjeringen endelig fornuften fatt, og fikk på plass en NOx-avgift som det er mening i. I stedet for å betale 15 kroner pr. tonn rett i statskassen, skal det nå betales fire kroner pr. tonn til et fond, som deretter skal brukes til å dekke kostnadene med å få installert utstyr som kan redusere NOx-utslippene fra skip.

Dermed kan utslippene av den miljøskadelige avgassen NOx bli betydelig redusert gjennom denne NOx-avtalen som 14 næringsorganisasjoner er blitt enige med staten om.
Bedrifter som slutter seg til avtalen slipper å betale NOx-avgift i tre år, men må til gjengjeld forplikte seg til utslippsreduksjoner. Særlig den havgående fiskeflåten og offshoreflåten har vært hardt rammet av NOx-avgiften på 15 kroner pr. tonn, men også andre fartøystyper har fått svi. Den nye NOx-avtalen betyr millionbesparelse for mange rederier.
– Målet for regjeringen er å redusere utslippene av NOx. Ikke noe er bedre enn at næringen selv finner gode løsninger for å få dette til, sa miljøvernminister Erik Solheim, da han presenterte den nye avtalen i Bergen 24. januar.
NOx-avtalen skal gi en reduksjon av de årlige utslippene av NOx med om lag 30.000 tonn. Utslippene fra virksomheter som kan slutte seg til avtalen er om lag 124.000 tonn. Avtalen gjelder for 2008, 2009 og 2010.
NOx-avgiften var altså i utgangspunktet på 15 kroner per kilo NOx. Næringene foreslo at man i stedet satte av penger i et fond som skal brukes til å betale for tiltak som reduserer utslippene.

Ifølge avtalen skal næringsorganisasjonene opprette et slikt fond. Størrelsen på fondet er anslått til 1,5 milliarder kroner etter tre år. Virksomheter som slutter seg til avtalen betaler inn til fondet i henhold til sine NOx-utslipp, og fondet gir støtte til NOx-reduserende tiltak.
Det er fondet selv som bestemmer betalingssatsene og hvordan pengene skal brukes. Hensikten er å utløse de mest kostnadseffektive NOx-tiltakene først.
Ordningen må først godkjennes av EFTAs kontrollorgan ESA.
Følgende organisasjoner deltar i avtalen: Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening Rederienes Landsforening og Hurtigbåtenes Rederiforbund
I følge avtalen forplikter næringsorganisasjonene seg til å redusere utslippene med 31.000 tonn. Dette skjer ved at det gjennomføres utslippsreduserende tiltak i enkeltvirksomheter som slutter seg til avtalen.
Virksomheter som slutter seg til avtalen, forplikter seg også til å foreta innbetalinger til Næringslivets NOx-fond. Innbetaling skjer i henhold til det antall kilo NOx virksomheten slipper ut. Betalingssatsen fastsettes av fondet
Fondet skal gi tilskudd til virksomheter som gjennomfører kostnadseffektive NOx-tiltak. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet bruk av katalysator.

Avgiftsfritaket gjelder i tre år – 2008, 2009 og 2010. Reduksjonene skal være fullt ut gjennomført innen utgangen av 2011.
Hvis næringsorganisasjonene har oppfylt mindre enn 90 prosent av den årlige forpliktelsen innen fristen, må de betale avgift for det aktuelle året. Avgiftssatsen reduseres med den prosentvise andelen av forpliktelsen som er redusert.

Relatert artikkel:NOx-utslipp blir billigere

DEL