GIEK: Nå kan du søke under den nye skipsordningen

Det blåser opp: GIEK-sjef Wenche Nistad.

Fra januar 2018 kan GIEK gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Den nye ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017 og omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy.

-Vi håper den nye skipsgarantiordningen kan være med på å sikre flere kontrakter til verft i Norge, og at den vil bety mye for norske redere, verft og deres underleverandører, sier næringsminister Monica Mæland.

Garantien avlaster risiko på lån fra bank eller annen finansinstitusjon, og sikrer tilbakebetaling av lån fra kjøper.

Eksportkreditt Norge forventes å kunne tilby lån under den nye ordningen i løpet av første halvår i år.

-GIEK har lang erfaring med finansiering av ulike skip som eksporteres fra verft i Norge eller brukes internasjonalt, men GIEK kan nå også finansiere skip og fartøy som skal brukes innenriks i Norge, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Ordningen for finansiering av skip til bruk i Norge, baserer seg på de samme vilkårene som annen skipsfinansiering i GIEK.

– Jeg er glad for at vi har fått dette på plass. Denne ordningen vil kunne bety mye for aktørene i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Oppdraget med å forvalte den nye ordningen ble formelt gitt GIEK i dag 10. januar via tildelingsbrevet for 2018.  Den nye ordningen, som har en garantiramme på 10 milliarder kroner, er i første omgang treårig. Den vil så bli evaluert.

Les mer om den nye garantien på www.giek.no/skipsgaranti-innenlands

Om GIEK
GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. GIEK har som formål å fremme norsk eksport og norske investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av Den norske stat, som har AAA-rating. Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner. Garantiene kan kun stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden. I tillegg til eksportgarantier tilbyr GIEK garantier knyttet til kraftavtaler med den kraftintensive industrien i Norge og bygging av skip og installasjoner til havs ved verft i Norge. Les mer på giek.no

 

DEL