Flatt på driften for DOF

AHTS'en Skandi Emerald.

Offshoreskipskonsernet DOF ASA i Austevoll har et driftsresultat i årtes første kvartal på linje med tilsvarende periode i fjor, men kommer betydelig svakere ut på resultat før skatter.

Det mest ødeleggende var en god halvmilliard i urealisert tap på valuta, (minus 517 millioner kroner, mot pluss 60 millioner 1. kvartal 2014).

Driftsinntektene økte til 2.521 millioner kroner, fra 2.240. Driftskostnadene økte også, til 1.752 fra 1.486. Driftsresultatet ble 723 mot 728 millioner kroner (EBIT). Det er flåten av subsea/konstruksjonsskip som bidrar med størst inntjening, i alt 1.881 millioner kroner. AHTS-skipene bidrar med 389 millioner og PSV med 299 millioner i driftsinntekter. Driftsresultatet (EBIT) følger samme mønster, målt etter skipstyper.

I første kvartal var gjennomsnittlig utnyttelsesgrad av flåten 85 prosent. PSV-flåten kom her best ut. Det er solgt og overlevert tre skip i perioden

Kontraktsdekningen blir for 2015 vurdert som god. For hele flåten er kontraktsdekningen på 81 prosent. Målt etter typer skip er den 92 prosent for PSV-flåten, 77 prosent for AHTS-skipene og 76 prosent for subsea-biten.

Konsernet er i prosess med å gjennomføre refinansiering av flere ballonger med forfall i 2015 og 2016. Hittil er det gjennomført refinansiering tilsvarende 1.800 millioner kroner. Utover dette er det nedbetalt lån med 1.750 millioner kroner i forbindelse med salg og generell innfrielse av lån.

Per mai består DOF-flåten av 71 hel- eller deleide skip, hvorav seks er skip under bygging og i ordre for levering i 2015 til 2017. Konsernet har 20 ATHS, 20 PSV og 31 subsea/konstruksjonsskip. DOF eier videre 58 ROV-er, hvorav ytterligere ni er under bygging.

DOF-konsernet har en langsiktig gjeld på 5.696 millioner kroner pr. mars. Konsernets frie likviditetsbeholdning pr. 31. mars var 950 millioner kroner.