Fiskeflåten: Må få bedre holdning til sikkerhet

Ill.foto: Anders Lyngvær/Fotokonkurransen for sjøfolk 2007.
Sjøfartsdirektoratets kampanje med økt tilsyn av fiskeflåten avslørte store mangler i sikkerhetsarbeidet. Nå går næringen sammen for å ta tak i problemet.

Lars Alvestad, underdirektør Sjøfartsdirektoratet, fra Navigare 4/2009

Sjøfartsdirektoratet har fulgt nøye den utviklingen som har vært i fiskeflåten innenfor sikkerhet og etterlevelsen av vårt regelverk. Fiskere og redere har i alle år vist en fantastisk evne til omstilling og handlekraft, tatt i betraktning av skiftende politikk og regulering, både når det gjelder fiskeriforvaltning samt nye forskrifter og regelverk innenfor sikkerhet. Men, basert på tilbakemeldinger fra næringen og våre egne inspektører, hadde vi en følelse av at regelverket ikke ble skikkelig etterlevd og at det nok fantes en dårlig holdning til en strukturert sikkerhetstenkning.

Kampanje
Skjemaer som direktoratet sendte ut for å kartlegge tilstanden i flåten ble i liten grad besvart, og dette medførte at vi ikke kunne danne oss et godt bilde av hvordan sikkerhetskulturen var etablert.
For å få oversikt over situasjonen gjennomførte vi derfor en kampanje med uanmeldte tilsyn, slik at vi kunne komme med nødvendige tiltak og retningslinjer. Kampanjen ble varslet i media, og sjekklistene våre inspektører brukte ved inspeksjon ble lagt ut på vår nettside. Vi etablerte dessuten et godt samarbeid med fiskeribladet ”Fiskaren”, som fiskerne bruker som sin fremste informasjonskanal.

Nedslående resultater
Vi startet med uanmeldte tilsyn 5. januar i år, og fortsatte hele vinteren og sensommeren. Resultatene var nedslående. Av nærmere 500 kontrollerte fartøy har vi 50 % tilbakeholdelser basert på over 2300 pålegg.
Enkeltvis og samlet er disse graverende og underbygger påstanden vår om manglende sikkerhetskultur blant redere og den enkelte fisker. Hoveddelen av påleggene gikk på navigasjonsinstrumenter; manglende og ikke oppdaterte kart for fartsområdet; mangler ved redningsflåter, redningsdrakter og vester; luker og lukkeanordninger for lufttilførsel; lasterom og brennoljesystemer; installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg; samt manglende stabilitetsdokumentasjon og forståelse for behovet for dette for å ha en sikker drift.

System
Samtidig må vi også berømme mange redere og fiskere for at de har tatt sikkerhet på alvor. Flere av de fartøyene vi inspiserte kunne kvitteres ut med null pålegg, og mange av dem utviste et veldig fokus på vedlikehold av utstyr og tidsfrister. Alt sikkerhetsarbeid og vedlikehold var satt i system, og man hadde gode rutiner på oppfølging.
Vi så både enkle systemer som rederne selv hadde bygd opp og systemer som enkelte konsulentfirmaer hadde vært involvert i. For eksempel hadde kystnotbåten ”Bernt Oskar” og konsulentfirmaet ”Sirkel” satt sammen et godt system som lettet hverdagen til rederen i arbeidet med å holde fartøyet i orden.

Arbeidsgruppe
Forut for kampanjen hadde direktoratet i september 2008 invitert til et arbeidsmøte i forbindelse med Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Formålet var å opprette en arbeidsgruppe for å forebygge ulykker i fiskeflåten.
Gruppen ble etablert i november i fjor. Kystfiskarlaget og sjømannsorganisasjonene, sammen med forsikringsselskaper og andre aktører i næringen, er representert i gruppen. Norges Fiskarlag takket nei til å delta, og som et resultat av dette fikk vi aldri opp å gå det samarbeidet som hadde vært ønskelig forut for kampanjen. Men etter som tiden har gått, har vi fått med Norges Fiskarlag. Det gjør at når vi nå skal se på ulike løsninger og forskriftsendringer for å imøtekomme resultatet av kampanjen, kan få til en bred medvirkning i dette arbeidet.
Norges Fiskarlag har sammen med de andre aktørene lagt ned et enormt arbeid i holdningsskapende arbeid. Det er nok en medvirkende årsak til at vi 2008 ikke hadde noen dødsulykker i fiskeflåten.
Basert på det arbeidet som alle har gjort, og som man på ulike måter tar med seg inn i arbeidsgruppen, mener vi at vi har et bredt og godt grunnlag for å klare å gjøre noe med problemene som kampanjen avdekket.

Videre arbeid
Sjøfartsdirektoratet mener at vi i liten grad vil klare å snu en dårlig trend med nye regelverk og forskrifter alene. Den største og viktigste innsatsen vil ligge i holdningsskapende arbeid og informasjon. Arbeidsgruppen for forebygging av ulykker har satt opp noen delprosjekter som de skal jobbe videre med. Disse er:

* Gjennomgang av utførte forskningsprosjekter som det er relevant å bygge videre på.
* Etablering av en nettportal som vil gjøre sikkerhetsinformasjon og regelverk mer tilgjengelig for yrkesfiskerne, samt være bidragsytende i opplærings- og rekrutteringsøyemed.
* Felles HMS-kampanjer som omhandler ulike HMS-aspekter for yrkesfiskere. Dette kan være kampanjer som kjøres i fellesskap på arenaer der fiskerne møtes, eksempelvis på fiskerimesser. Konkrete produkter kan være sikkerhets-DVD, informasjonsbrosjyrer, fakta-ark, annonser, messemateriell og lignende.
* Gjennomgang av fagplan og innhold i dagens sikkerhetsopplæring for fiskere, for å vurdere om denne ivaretar arbeidstakernes sikkerhet og helse i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.
* Gjennomgang av relevant regelverk for fiskeflåten. Vurdere endringer som vil gi sikkerhetsmessig gevinst. Det skal også foretas vurderinger om regelverket kan forenkles på enkelte områder og om det er nødvendig å utarbeide veiledningsmateriell til deler av regelverket for å sikre forståelse og etterlevelse i næringen.
* Vurdere forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor sikkerhet. Dette vil i tilfelle være konkrete utviklingsprosjekter som eksempelvis kan omhandle utvikling av nye typer verneutstyr, nødstoppanordninger og annet utstyr som fremmer sikkerheten om bord, tretthetsproblematikk, bemanningsordninger og så videre.
* Se på hvordan ordningen med verne- og miljøarbeid, og opplæring av de aktørene som skal delta i dette arbeidet, fungerer innenfor de ulike fartøy- og fiskerigruppene.

Sett i lys av dette, er vi optimistiske på at vi skal få til en endring til det bedre og ulykkestallene forhåpentligvis vil gå nedover. Det er veldig viktig at vi alle er med å bidra både politisk og faglig, og ikke minst med finansiering av arbeidet som må gjøres siden dette ikke ligger innenfor de normale budsjettene til hver enkelt. Uten slik bred støtte vil arbeidsgruppen få altfor dårlige arbeidsforhold og vil vanskelig kunne gjøre en forsvarlig jobb.

Vurdere regelverk
Sjøfartsdirektoratet vil også på eget initiativ jobbe videre med disse utfordringene, og vi vil prøve å få ut informasjon og veiledninger som kan hjelpe den enkelte reder og fisker til en sikrere hverdag. Samtidig vil vi se på eget regelverk og forskrifter for å kunne avdekke svakheter og ikke minst hvor vi eventuelt må gjøre skjerpelser for å få opp sikkerhetstenkingen.
Sjøfartsdirektoratet jobber nå med å forenkle og samle regelverket for fartøy fra seks til 15 meter i én forskrift. Når denne er klar vil vi legge opp til en bred dialog med næringen, slik at vi får med det som er nødvendig og ikke minst klarer å rydde av veien misforståelser og uklar
heter. Allerede nå i høst skal våre fagfolk ut på reise med organisasjoner og andre aktører for å informere om det arbeidet vi gjør. Her vil vi også si noe om bakgrunnen for og hvordan vi tenker oss at opphevingen av unntaksbestemmelsen for sikkerhetsstyringssystemer i fiskeflåten skal etableres. Dette er sak som har vært ute til høring og som vi nå forbereder i forhold til innspill som er kommet.

Engasjere familien
Vi ser at den kampanjen vi hadde inn i mot fiskeflåten og det fokuset dette har fått både i media og næringen, har gjort at vi har fått en helt annen forståelse for det arbeidet som må gjøres.
Sjøfartsdirektoratet planlegger en oppfølging av kampanjen. Både for de fartøyene som ble kontrollert i år og andre, vil vi fortsette med uanmeldte tilsyn neste år. Samtidig må alle dra lasset i lag for å endre holdninger og øke forståelsen for at sikkerhetsplanlegging er nødvendig for at hver enkelt yrkesutøver i denne gruppen skal komme trygt tilbake fra fiske. Ikke minst skal familiene til fiskerne føle seg tryggere på at de får sine kjære hjem igjen. Sjøfartsdirektoratet vil utfordre hele familien til å engasjere seg i sikkerhetsarbeidet, slik at det blir en naturlig ting å fokusere på egen og andres sikkerhet.

DEL